Select Page

กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562

บรรยายห้วข้อ”การเสริมสร้างภาวะผู้นำ”ให้กับข้าราขการระด้บห้วหน้า กลุ่ม ห้วหน้าฝ่ายฯลฯ
สำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ 31มีนาคม โงแรมเฮอริเทจ บางแสน ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจดีมากบรรยากาศในการสัมมนา สนุกสนานและได้สาระ
มีการทำwork shop และระดมสมองฯลฯ
ซึ่งผู้เข้าสัมมนาให้ความสนใจและร่วมมือด้วยดี หวังด้วยว่าจะได้นำไปใช้ในการปฎิบัติงานเพื่อทำให้หน่วยงานพัฒนาและเติบโตทันความเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ในการบริหารงานนั้นทักษะของ
Soft skills ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ และที่น่าเป็นห่วงคือ Gen y
ที่ขึ้นไปเป็นหัวหน้าขาดทักษะตัวนี้ทำให้เกิดปัญหาในการบริหาร
ปกครองบังคับบัญชา