Select Page

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563

หลักสูตร หัวหน้างานยุค 4.0

วันเสาร์ ที่ 11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563
เริ่มพุทธศักราชใหม่ทีมงานได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทเอน เอนฟูดส์ บ.ญี่ปุ่นที่ผลิตอาหารส่งไปญี่ปุ่น ที่สมุทรสาคร
ผู้เข้าอบรมตั้งใจมาก ร่วมกิจกรรมอย่างกระตือลือร้น สนใจที่จะนำความรู้และกิจกรรมไปใช้ในการทำงานนับว่าเป็นการอบรมและพัฒนาบุคคลากรที่คุ้มค่า