Select Page

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2562

บริษัทไดัรับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดส้มมนาในหัวข้อ”เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ SMART” เป็นการอบรมที่มุ่งให้พนักงานมีประสิทธิภาพในกา รทำงาน ปรับปรุงคุณภาพ การทำkaizen การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาฯลฯ ให้กับพนักงานบริษัทวนชัยกรุป ดำเนินอุตสาหกรรมผลิตไม้แปรรูปที่มีความเชี่ยวชาญ โดยจัดสัมมนาที่เขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท อ.ปากช่องจ.นครราชสีมา  จำนวน 12รุ่น

นำสัมมนาโดยอาจารย์ฐิติ บุญประกอบ
ทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทการจัดการบุคคลากร
บรรยากาศการสัมมนาได้สาระและสนุกสนานวิทยากรกับผู้เข้าสัมมนามีการสื่อสารสองทางตลอดเวลา มีworkshop และฝึกปฎิบัติฯลฯ

 

บริษัทไดัรับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดส้มมนาอบรมครูนิเทศในสถานประกอบการ12-14 ก.ย. 2562 @J-Park

 

22 กรกฎาคม 2562
นำสัมมนา”ทักษะด้านบริหารที่จำเป็นสำหรับห้วหน้างาน” ครอบคลุมถึงท้กษะการสื่อสาร การพัฒนาทางอารมณ์ ( EQ) การบริหารเวลา การแก้ไขข้อขัดแย้งฯลฯ
บริษัท catapillar บริษัท ของ สหรัฐอเมริกา

ผู้ผลิตรถแทรคเตอร์ชั้นนำระดับโลก ที่นิคมWHA. จ.ระยอง ผู้เข้าอบรมตั้งใจดีมาก มุ่งมั่นที่จะนำความรู้ไปใช้ในการทำงานอย่างเต็มที่