Select Page

ความเป็นมาของบริษัทฯ

 

ความเป็นมาของบริษัทฯ

เป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่า ทรัพยากรด้านบุคคลเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรจึงต้องมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งยังเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปว่าองค์การต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเป็นประการแรก จึงส่งผลให้บุคลากรขององค์กรนั้นๆ เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมอุทิศศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้า โดยส่งผลให้องค์กรเหล่านั้นสามารถยืนหยัดมาได้นับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สามารถเผชิญและฝ่าฟันกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นที่ตระหนักกันโดยทั่วไปว่า ทรัพยากรด้านบุคคลเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องมีการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรจึงต้องมีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งยังเป็นที่ประจักษ์กันโดยทั่วไปว่าองค์การต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเป็นประการแรก จึงส่งผลให้บุคลากรขององค์กรนั้นๆ เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร พร้อมอุทิศศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ผลักดันให้องค์กรเจริญก้าวหน้า โดยส่งผลให้องค์กรเหล่านั้นสามารถยืนหยัดมาได้นับเป็นระยะเวลาอันยาวนาน สามารถเผชิญและฝ่าฟันกับวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่า

เพื่อสนองต่อปรัชญาแนวความคิด เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด โดยกลุ่มคณะผู้ดำเนินงาน ประกอบไปด้วยผู้มีประสบการณ์ ด้านการบริหาร และการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐและบริษัทเอกชนชั้นนำระดับประเทศได้ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย ร่วมกันดำเนินการทางธุรกิจให้บริการด้านวางระบบ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นระบบให้สอดคล้องกับความจำเป็น ความเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละองค์การ และการดำเนินธุรกิจ โดยจัดหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนทักษะศักยภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์การทั้งจัดวิทยากรผู้มีประสบการณ์เป็นผู้บรรยายที่เหมาะสมกับหลักสูตรต่างๆ ตามที่ต้องการ

จากประสบการณ์ในการดำเนินงานมานับสิบปี บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานธุรกิจภาคเอกชนมาแล้วหลายๆ บริษัทรวมทั้งหน่วยงาน ภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจหลายๆ แห่งเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานศักยภาพ บุคลากรของประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เน้นด้านการพัฒนาคนที่ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่ายิ่งของประเทศและเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานของท่านได้ก้าวสู่องค์กรชั้นนำและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน


In generally, personnel management is highly recognized for its business development which is the main factor for supporting business prosperity, and then each organization has to develop its own personnel for increasingly continuing competency. consequently more organization have settled their plans for competitive personnel development, due to many successful their organizations have developed their personnel management as their first priority, as a result their employees are highly competent with good attitude towards their organization. They are ready to devote and be able to compel their optimum capability for organizational prosperity, this will definitely make the organization exist with highly respective reputation for a period of time and be able to face with any critical situation time after time.

In response to our psychological concept concerning personnel development, the Personnel Management Company by our unique team which consists of highly experienced staff in various personnel development skills from government, private sectors as well as universities who have proceeded in training curriculum on personnel development planning systematically for a long time. They will utilize their utmost ability to influence employees to comply with the individually organizational development. Meanwhile our team will arrange the curriculum therefore to increase the organizational competency and prosperity, however this has to comply with their organizational policy and goal. Our duty