Select Page

ประวัติวิทยากร

ผศ. เจิมจันทน์ รัตนกาญจน์


การศึกษา  

 • ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การปกครองและการบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522
 • ปริญญาโท สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยอินเดียน่า บลูมมิงตัน สหรัฐอเมริกา 2530 

(โดยทุนมหาวิทยาลัยอินเดียน่า บลูมมิงตัน)

ปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
  หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2518-2523 อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • 2524-2526 วิทยากรฝึกอบรม กองฝึกอบรมการบังคับบัญชา การไฟฟ้านครหลวง
 • 2526-2535 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองผู้อำนวยการ สำนักฝึกอบรม NIDA
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA
 • 2535-2537 หัวหน้ากองฝึกอบรมด้านการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา บมจ. เทเลคอมเอเซีย
 • 2537-2540 AVP ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา บมจ. เทเลคอมเอเซีย
 • 2541-2547 VP และ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา บมจ. เทเลคอมเอเซีย
 • 2548-2555 รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ
  Head of Learning & Development Center, True Corporation Plc.

ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

 • การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร (Design & Development of Training Programs), International Training Institute, Sydney, Australia (โดยทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ), 2527
 • การวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Performance Improvement Planning), the United Nations Training Institute, Italy and UK, (โดยทุนขององค์การสหประชาชาติ), 2528
 • การบริหารโครงการ (Project Management), Kepnor & Tregor, Bangkok, 2536
 • การคัดเลือกบุคลากรและ การสัมภาษณ์ (Certified Trainer of Targeted Selection, DDI, กรุงเทพฯ, 2537
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ( Problem Solving & Decision Making), Kepnor-Tregoe, กรุงเทพฯ 2538
 • ระบบคุณภาพ ISO 9000 (Implementation of ISO 9000 Quality Management Systems and Internal Audit, the Federation of Thai Industries), กรุงเทพฯม 2538
 • ISO 9000 Lead Assessor Certificate (Registration Number: A4977) NOVO Quality, Singapore โดยการรับรองของประเทศอังกฤษ, 2538
 • The 7 Habits of Highly Effective People, Covery Leadership, กรุงเทพฯ , 2540
 • การจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน (Developing Procedures, Policies and Documentation), Information Mapping, Stolovitch, 2541
 • การพัฒนาผู้บริหาร (Bullet Proof Manager), Crestcom, กรุงเทพฯ, 2542
 • ผู้ตรวจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000 (ISO 14000 Environmental Systems Lead Auditor Training), QAS และ สมอ., กรุงเทพฯ 2542
 • ISO 9001 Version 2000 and Process Oriented Quality Management, TUV, กรุงเทพฯ , 2543
 • การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats), Edward de Bono, กรุงเทพฯม, 2543
 • ภาวะผู้นำ (Principle Centered Leadership), Pac-Rim, กรุงเทพฯ , 2543
 • ศึกษาดูงาน Telecom Training, @Verizon Training Center, New York & Boston, USA, 2545
 • ศึกษาดูงาน Telecom Management, @Huawei Training Center and ZTE Training Center, China, 2547
 • ภาวะผู้นำ (Leadership), John C. Maxwell, กรุงเทพฯ, 2548
 • การบริหารคุณภาพ TQM (Total Quality Management: Malcom Balridge Award), กรุงเทพฯ, 2549
 • Theory U: Leading from the Future as It Emerges:กรุงเทพฯ, 2550
 • การพัฒนาภาวะผู้นำด้วยสุนทรียสนทนา (Leadership through Dialogue), สถาบันชวัญแผ่นดิน, กรุงเทพฯ, 2551
 • Awakening to Your Life’s Purpose: Spiritual Leader, กรุงเทพฯ, 2552
 • Leadership through Action Learning Program, HRD-NIDA, กรุงเทพฯ, 2553
 • การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Advanced Management Development Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, 2554
 • การเจริญสติ (Mindfulness Training), กรุงเทพฯ, 2554
 • ความเป็นเลิศของธุรกิจกับความรักความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร (Business Excellence with Employee Engagement), กรุงเทพฯ, 2555
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System), กรุงเทพฯ, 2555
 • ภาวะผู้นำ: ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ ทีมที่ยิ่งใหญ่และผลงานที่ยิ่งใหญ่ (Leadership: Great Leader, Great Team and Great Results), กรุงเทพฯ, 2555
 • การโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อความสำเร็จอย่างแท้จรืง (Coaching and Mentoring for Breakthrough Success), ITD, กรุงเทพฯ, 2555
 • Balanced Scorecard Refreshing Program, True Corp, กรุงเทพฯ, 2555
 • ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง HR เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน (HR Transformation Strategy for Competitive Advantage), NIDA, กรุงเทพฯ, 2555
 • การเปลี่ยนรูปงาน HR เชิงกลยุทธ์ และการพัฒนาองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Transformation and Organization Development), ITD, กรุงเทพฯ, 2555
 • การพัฒนาคนดีคนเก่งและการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Talent Development and Succession Planning), Dr. Noel Tichy, กรุงเทพฯ, 2555
 • ก้าวทันอาเซียน: แนวคิดการพัฒนาคนและวัฒนธรรมการทำงานของคนในประเทศอาเซียน, HRD-NIDA กรุงเทพฯ, 2556
 • การเตรียมความพร้อมขององค์กรไทยเพื่อมุ่งสู่ AEC, HRD-NIDA, 2556
 • การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง, HRD-NIDA, 2557
 • Leadership Circle, HRD-NIDA, 2558
 • 3P+ for Sustainability, HRD-NIDA, 2559
 • Leadership Circle, HRD-NIDA, 2560

ผลงานดีเด่น

 • เป็นผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรปริญญาโท คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ปี 2533

 • ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทเทเลคอมเอเซียจำกัด (มหาชน) ปี 2535 เพื่อ Technology Transfer จาก Strategic Partners โดยทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก NYNEX และ Bell Atlantic

 • เป็น QMR ของบริษัท Telecom Training & Development จำกัดซึ่งเป็นองค์กรด้านการฝึกอบรมและพัฒนาแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 จาก Lloyd’s Register ประเทศอังกฤษ และ สมอ. ปี 2539

 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโทสาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA ปี 2542-2546

 • ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก Verizon ในการพัฒนาบุคลากรของบริษัททรูฯ ให้พร้อมสำหรับการให้บริการโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เนท และ 3G and beyond

 • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการส่งเสริมและพัฒนาระบบคุณภาพองค์กรตามระบบจัดการคุณภาพ ISO9001 ในนาม สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม ปึ 2540-2554

 • ได้รับรางวัลศูนย์ฝึกอบรมดีเด่น จากกระทรวงแรงงาน ปี 2552 และ 2555

 • โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยกระทรวงต่างประเทศและรัฐบาลประเทศภูฐานในการพัฒนานุคลากรระดับบริหารของภูฐาน (Royal Civil Service Commission) ปี 2556 และ 2557

 • โครงการพัฒนาผู้บริหารภาคเอกชนของประเทศภูฐาน ปี 2557,2559 และ 2560

งานวิจัย/บทความ

 • Book Review: The Power of Now, Eckhart Tolle, วารสารการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์และองค์การ, ฉบับที่ 2/2558

 • การปรับตัวของ HROD เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ฉบับที่ 2/2555

 • การปรับตัวของ HROD เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC ในวารสาร HR Corner Issue 12, March-April, 2013

ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานที่ปรึกษาและวิทยากร: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์การ

 • การออกแบบสมรรถนะ ( Competency Design) และการออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design)

 • การจัดทำแผนที่เส้นทางการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training & Development Roadmap)

 • การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น (First-time Manager)

 • การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)

 • การบริหารและพัฒนาคนเก่งคนดีขององค์กร (Talent Management & Development)

 • การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

 • การสอนแนะ/การโค้ช (Coaching)

 • การจูงใจ การสร้างทีมงาน และการบริหารทีมงาน (Motivation, Team Building and Team Management)

 • วิทยากรฝึกอบรม (Train the Trainer)

 • การบริหารงานฝึกอบรม (Training Management)

 • ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (Effective Presentation Skill)

 • การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผล (Effective Communication)

 • การบริหารงานบริการ (Customer Service Management)

 • การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

 • คุณธรรมสำหรับผู้บริหารและการเจริญสติ (Management Ethics & Mindfulness)

 • ความรักความผูกพันที่พนักงานมีต่อองค์กร (Employee Engagement)

อาจารย์พิเศษ/ วิทยากรรับเชิญ

 • คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA

 • สำนักฝึกอบรม NIDA

 • มหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน

 • International Hotel & Tourism Industry Management Institute

 • องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ