Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์อติวัตน์ พรหมาสา


การศึกษา  

 • ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ครุศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยา สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

งานสอน

รายวิชาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

 • การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)

 • จิตวิทยาองค์การและอุตสาหกรรม (Organizationaland Industrial Psychology)

 • มนุษยสัมพันธ์ (Human Relationship)

 • จิตวิทยาการบริการ (Service and Hospitality Psychology)

 • พฤติกรรมสังคม (Social Behavior)

 • จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต (Psychology for Living)

 • ทักษะและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

ประสบการณ์การ : งานบริหารวิชาการ

 • หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การ : งานบริหารวิชาการ

 • หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • ประธานและกรรมการบริหารโครงการบริการวิชาการ/การฝึกอบรมต่าง ๆ
 • วิทยากรพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
 • วิทยากรฝึกอบรม บรรยายพิเศษ ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน ตลอดเวลากว่า 15 ปี เช่น
  • ราชการ : ส่วนราชการในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพราชการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นต้น
  • รัฐวิสาหกิจ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น
  • องค์กรเอกชน : ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรไทย, บมจ.ทรูคอร์เปอเรชั่น, บมจ.ธนชาตประกันภัย, สหวิริยากรุ๊ป, บริษัทในเครือสยามนิสสัน, บริษัทในเครืออีซูซุ, กลุ่มบริษัทอิตัลไทย, บริษัท ช.การช่าง, บริษัทในเครือ UNOCAL, บริษัทในเครือ BP Castrol, แกรนด์สปอร์ตกรุ๊ป, ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท, มูลนิธิดวงประทีป, มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย รวมทั้งกลุ่มบริษัทและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆเป็นต้น
 • ที่ปรึกษาการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
 • ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาเพื่อการวิจัยระดับสถาบันและการวิจัยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

หัวข้อบรรยาย

 • เทคนิคการปรับพฤติกรรมสำหรับหัวหน้างานเพื่อการบริหารคน
 • เทคนิคการปรับพฤติกรรมในการทำงาน : พฤติกรรมด้านวินัย พฤติกรรมด้านความปลอดภัย พฤติกรรมด้านสุขพฤติกรรมด้านการยศาสตร์เพื่อลดความอ่อนล้าในการทำงาน
 • เทคนิคการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับหัวหน้างานเพื่อการพัฒนาบุคลากร
 • จิตวิทยาการเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์สำหรับหัวหน้างาน
 • การบริหารธรรมาภิบาลและจริยธรรมสำหรับผู้นำและผู้บริหารองค์การ
 • มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน, มนุษยสัมพันธ์สำหรับหัวหน้างาน
 • การจัดการความขัดแย้งเชิงจิตวิทยา
 • เทคนิคการสอนงานและการประเมินการสอนงาน
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
 • เทคนิคการวางแผนและพัฒนาแผนงาน
 • เทคนิคการมอบหมาย ควบคุม และติดตามงาน
 • ทักษะการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน
 • จิตวิทยาการฝึกอบรมและการประเมินผลการฝึกอบรม
 • สุขภาพจิตและการจัดการความเครียดในการทำงาน
 • ความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อการสรรค์สร้างและพัฒนางาน
 • การคิดอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการทำงานและชีวิต
 • การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 • EQ-AQ-MQ เพื่อการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณค่าต่อองค์การ
 • เทคนิคการเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map) รวบยอดความคิดและความจำสำหรับนักบริหารและปฏิบัติการ
 • Work-Life Balanced เพื่อความสุขอย่างสมดุลในชีวิตและการทำงาน