Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ภูมินทร์ มีขันหมาก


การศึกษา  

 • ประถม โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายประถม)
 • มัธยม โรงเรียน สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
 • ปริญญาตรี B. S. Recreation Leadership Srinakharinwirot University
 • ปริญญาโท M. A. Sport and Leisure Management Srinakharinwirot University
 • Grad.Dip.T.P. Graduate Diploma Program in Teaching Profession ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่ 54209000289065 คุรุสภา

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระ

ประสบการณ์การทำงาน

 • 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ด้านการบริหารและพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ
 • อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการทัพเรือ
 • อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีการบิน มทร.ตะวันออก
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประสบการณ์การด้านการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษา/หัวข้อการบรรยาย

 • ปฐมและปัจฉิมนิเทศ นิสิตนักศึกษา
 • การสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในที่ทำงาน
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในองค์กรที่เรารัก
 • คิดอย่างสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมในการทำงาน
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการทำงานให้มีความสุข
 • ภาวะผู้นำ และ การสร้างแรงจูงใจในที่ทำงาน
 • การบริการอย่างมืออาชีพ
 • ปลุกจิตสำนึกรักองค์กร
 • การสอนงาน/การวิเคราะห์งาน
 • การบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลงานด้านตำราและเอกสารงานที่ร่วมวิจัย(บางงานใช้ในการสอนภาครัฐและเอกชน)

 • นันทนาการ เครื่องปรุงรสสราญการเรียนรู้
 • ระเบียบวิธีแห่งวิทยาการ การสอน
 • วิจารณ์วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • ผลการจัดกิจกรรมที่เน้นการละเล่นของไทย

หน่วยงานที่ได้รับเกียรติให้บรรยาย

 • วิทยากรให้กับสำนักนายกรัฐมนตรี ปฐมนิเทศ ผู้บริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.รุ่นที่ 1)
 • คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) สำนักนายกรัฐมนตรี
 • วิทยากรให้กับสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ครอบครัวอบอุ่นต้านยาเสพย์ติด
 • วิทยากรกระบวนการโครงการเตรียมความพร้อมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 • วิทยากรให้กับ ขสมก.ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
 • วิทยากรให้กับกรมสรรพากร การคืนภาษีนักท่องเที่ยว VAT REFUN
 • วิทยากรให้กับ ส่วนชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
 • วิทยากรให้กับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.
 • วิทยากรให้กับ การเคหะแห่งชาติ นักบริหารชุมชน (การป้องกันการทุจริตในงานบริหารชุมชน)
 • วิทยากรให้กับภาคเอกชน ฯลฯ ปลุกจิตสำนึกการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในที่ทำงาน
 • วิทยากรให้กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3
 • วิทยากรให้กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5
 • วิทยากรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หลักสูตร การทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 • วิทยากรให้กับวิทยาลัยการทัพเรือ“ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยทัพเรือรุ่นที่ 45,46 47”
 • วิทยากรให้กับการไฟฟ้านครหลวง หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
 • วิทยากรให้กับกรมไปรษณีย์โทรเลข หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
 • วิทยากรให้กับกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
 • วิทยากรให้กับกระทรวงอุตสาหกรรม หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
 • วิทยากรให้กับกระทรวงการคลัง สมาคมสถาบันการศึกษาธนาคารไทย
 • วิทยากรให้กับกระทรวงคมนาคม สถาบันดำรงราชานุภาพ วิทยาลัยมหาดไทย
 • วิทยากรให้กับกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
 • วิทยากรให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรให้กับ นักเรียนทุนพยาบาล วิทยาลัยแพทย์พยาบาลบรมราชชนนี
 • วิทยากรโครงการสัมมนาประจำปีบริษัท samsung จำกัด มหาชน
 • วิทยากรโครงการรักษาความปลอดภัยด้วยหัวใจบริการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วิทยากรให้กับโครงการ “Smart HR….สมาร์ท กจ.” สภากาชาดไทย
 • วิทยากรให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การกองทันตกรรมสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรให้กับสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตร การทำงานเป็นทีม
 • วิทยากรให้กับ เรดิสัน บลู รีสอร์ต หัวหิน (Radisson Blu Resort Hua Hin)
 • วิทยากรให้กับ แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
 • วิทยากรให้กับ เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีช รีสอร์ท พัทยา Centara Grand Mirage Beach Resort
 • วิทยากรให้กับ เดอะ รีเจนท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท The Regent Cha Am Beach Resort‎
 • วิทยากรให้กับ เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา
 • วิทยากรให้กับ Asia Pattaya Hotel
 • วิทยากรให้กับ บริษัท บิช็อป กัมมา ประเทศไทย
 • วิทยากรให้กับ โรงพยาบาลหัวเฉียว
 • วิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • วิทยากรให้กับ มหาวิทยาลัยเกริก
 • วิทยากรให้กับ สถาบันเทคโนโลยีการบิน มทร ตะวันออก
 • วิทยากรให้กับ Summit Windmill Golf Club
 • วิทยากรให้กับ Crystal Palace Hotel Pattaya
 • วิทยากรให้กับ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
 • วิทยากรให้กับ บริษัท นันยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 • วิทยากรให้กับ สำนักงานเขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
 • วิทยากรให้กับ ศุนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
 • วิทยากรให้กับ บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์
 • วิทยากรให้กับ บริษัท กังวานโพลีเอสเตอร์
 • วิทยากรให้กับ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา
 • วิทยากรให้กับ บริษัทผลิตภัณฑือาหารเมอริท จำกัด
 • วิทยากรให้กับ GroupM Thailand
 • วิทยากรให้กับ พานาโซนิค แมนูแฟกเจอริ่ง อยุธยา
 • วิทยากรให้กับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส