Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์พรีเดช อนันตนาถรัตน


การศึกษา    

 • ปริญญาเอกด้านการพัฒนาองค์การ (DODT – Doctoral of Organization Development and Transformation) มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ซีบู ประเทศฟิลิปปินส์
 • ปริญญาโทการบริหารจัดการ สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน (รอ.ม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ปัจจุบัน

 • รองประธานบริหาร ประจำสำนักกรรมการบริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

 • อาจารย์พิเศษ คณะศิลปะศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน ALSTOM POWER (THAILAND) LTD.
 • ผู้ช่วยผู้อำนวนการฝ่ายบริหารองค์กรและโครงการ ALCATEL SEL (THAILAND) LTD.
 • ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์อาวุโส SEAGATE TECHNOLOGY (THAILAND) LTD.
 • ผู้บริหารระบบงานคอมพิวเตอร์ DIETHELM CO.,LTD.
 • โปรแกรมเมอร์ / นักวิเคราะห์ระบบ OCEAN GLASS PCL.
 • ผู้แต่ง เรียบเรียง ตำราวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับสอบเข้าระดับปริญญาโท PSP Group
 • อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ประสบการณ์พิเศษ

 • วิทยากรพิเศษ (ภายใน) บริษัททีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
 • วิทยากรพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณ๊
 • วิทยากรพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี
 • วิทยากรพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วิทยากรพิเศษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 • อดีตเลขานุการประจำคณะกรรมธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • อดิตที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเพื่อศึกษาระเบียน ข้อบังคับ คำสั่ง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องในคณะกรรมาธิการ การสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550
 • อดีตสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ ในสัดส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคเอกชน พ.ศ. 2549
 • อดีตที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการพิจารณาศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสารสนเทศ สื่อสารและคมนาคม ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตที่ปรึกษาด้านบริหารโครงการและทรัพยากรมนุษย์  บริษัทอาดัม กรุ๊ป จำกัด
 • หัวหน้าทีมวิชาการ ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ทางวิทยาศาสนค์ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

หัวข้อวิชาที่บรรยาย

 • หลักการบริหารงาน
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • การสื่อสารและการนำเสนองาน
 • การพัฒนายุทธศาสตร์และกลยุทธ์องค์การ
 • เทคนิคการตัดสินใจ