Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ปฐมพงษ์  หอมศรี


การศึกษา  

 • ปริญญาเอก (กำลังศึกษา)  สาขากฎหมายวิศวกรรมและการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์  สาขาการจัดการวิศวกรรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2555
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2542

ปัจจุบัน

 • 2560 – ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาระบบบริหารการผลิต การเพิ่มผลผลิต โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บริษัท เจออาร์ ซินเนอร์จี้ จำกัด

 • 2555 – ปัจจุบัน  วิศวกรแผน  วางแผนวัตถุดิบและโลจิสติกส์  (Material Flow Engineer ) บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ให้คำปรึกษา

 • 2557 โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศสาขาอุตาหกรรมก่อสร้าง ภายใต้โครงการและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  สถาบันก่อสร้างแห่งประเทศไทย
  1. บริษัท โกลบอล กลอรี่ ดีเวลลอปเม้น จำกัด จ. ขอนแก่น
  2. บริษัท อีสานพิมานกรุ๊ป จำกัด จ. ขอนแก่น
  3. บริษัท ขอนแก่นเพ้นท์  จำกัด จ.ขอนแก่น
  4. บริษัท ดิไอซีส คอนโด จำกัด จ.ขอนแก่น
  5. โรงแรมบุษราคัม จ.ขอนแก่น
  6. หจก. ริมชลพัฒนาการ จ.ขอนแก่น
  7. บริษัท สินสิริโฮมโปร จำกัด จ.ขอนแก่น
  8. บริษัท อารีนา พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด จ.ขอนแก่น
  9. หจก. เอส.พี.เอส เวิลด์เพสท์คอนโทรล จ.ขอนแก่น
  10. หจก. รัตนโอฬาร ดีเวลลอปเมนต์ จ.ขอนแก่น
  11. บริษัท ดูกู๊ด ดีดส์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด จ.ขอนแก่น
  12. บริษัท เค.อี.ดี จำกัด จ.ขอนแก่น
  13. บริษัท PBJS วิศวกรรม จำกัด จ.ขอนแก่น
  14. บริษัท 11 เค.อี.อาร์.ดี จำกัด จ.ขอนแก่น
  15. บริษัท อเมซอน ปาปิรุส เคมคอลส์  จำกัด จ.ขอนแก่น
  16. หจก. พรวัฒนา ราชสีมา จ.นครราชสีมา

วิทยากรฝึกอบรม

 • วิทยากรหลักสูตรอบรมโครงการอบรมครูโลจิสติกส์ในระดับอาชีวศึกษาพัฒนาความรู้และทักษะครูผู้สอนกลุ่มอาชีฟอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โครงการ Certified Mini Logistics Managemnet (CMLM) จัดโดย สำนักงานสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรฒการการอาชีวศึกษา (20 เม.ย. – 11  ส.ค. 2552)
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมระบบโลจิสติกส์การผลิตแบบลีนสาหรับภาคการผลิต ในอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อ SMEs จัดโดย สำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (20 – 21 เม.ย. 54)
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมโครงการนวัตกรรมการฝึกอบรม Lean Logistics ในภาคการผลิตเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน SMEs Supporting Industry in Manufacturing Logistics for SME’s : Leading to the Win จัดโดย สำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (17-18 มิ.ย. และ 25 มิ.ย. 2554)
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการคุณภาพ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558 (7 QC Tools for AEC 2558) จัดโดย สำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (22-23 ก.ย. 2554)
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตด้วย VSM และบูรณาการไปสู่ผลิตภาพสีเขียวอย่างยั่งยืน (Cost Reduction by VSM for Sustainable Green Productivity) (12-13 ก.ย. 2555)
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการความรู้โดยใช้โปรแกรม Excel เพื่อจัดทา KM ในสานักงาน (23-24 เม.ย. 55) จัดโดยสำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กล้วยน้ำไท กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตด้วยตัวแบบโปรแกรมประยุกต์ บนMicrosoft Excel (25-27 เม.ย. 55) จัดโดยสำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุนกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กล้วยน้ำไท กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาระบบการผลิตด้วยแบบจาลอง ARENA (18-19 ก.ค. 55) โรงแรม แคลทำลีเบย์ ศรีรำชำ จ.ชลบุรี จัดโดย ส่วนเทคโนโลยีประยุกต์ สำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม และสมำคมไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต
 • วิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมการลดต้นทุนการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Clean & Green Technology for Green Industry) จัดโดยสำนักพัฒนำอุตสำหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (17-18 พ.ค. 55)

ผลงานดีเด่นและรางวัลทางวิชาการ

 • รางวัลบทควำมวิจัยดีเด่นจำกกำรประชุมวิชำกำรข่ำยงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร ประจำปี 2554“การประยุกต์ใช้ระบบโตโยต้าในสายการผลิตของโรงงานผลิตถังน้ามันรถยนต์” (An Application of Toyota Production System for Automotive Fuel Tank Manufacturer)

ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

 • ปฐมพงษ์ หอมศรี, อัมพิกำ ไกรฤทธิ์ และ ปรณัติ วิสุวรรณ, “การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้า กรณีศึกษา โรงงานผลิตถังน้ามันรถยนต์”, วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2555. หน้ำ 11 – 15.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา : โรงงานผลิตปั๊มน้ารถยนต์”, วำรสำรวิศวกรรมสำรเกษมบัณฑิต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกรำคม – มิถุนำยน 2556.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การปรับปรุงผลการดาเนินงานโรงงานผลิตเซรามิค โดยใช้เทคนิคการแบบลีน”, วำรสำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 มกรำคม-ธันวำคม 2556.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การประยุกต์ใช้คัมบังร่วมกับหลักการวิจัยการดาเนินงาน ในการสั่งซื้อกล่องกระดาษ” วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี, เดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2557.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนฉีดพลาสติกสาหรับชิ้นส่วนยานยนต์ โดยใช้หลักการออกแบบการทดลอง” วำรสำรวิศวกรรมศำสตร์ รำชมงคลธัญบุรี.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินการด้านห่วงโซ่อุปทานของโรงงานผลิตซอสและน้าจิ้มไก่”, วำรสำรวิศวกรรมสำรเกษมบัณฑิต ปีที่ ฉบับที่.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลัง : กรณีศึกษาบริษัทติดตั้งและบารุงรักษาเครื่องจักรของโรงงาน SME”, วำรสำรวิชำกำร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง.
 • ปฐมพงษ์ หอมศรี และ จักรพรรณ คงธนะ, “การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานภายในธุรกิจดินผสมสาหรับอุตสาหกรรมเซรามิค”, วำรสำรวิศวกรรมสำรฉบับวิจัยและพัฒนำ วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย