Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์เอนกลาภ สุทธินันท์


การศึกษา    

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขา การบริหารงานบุคคล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

 • พ.ศ. 2543-2544 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร(HRD.) บริษัท บิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536-2542 ที่ปรึกษาและวิทยากรอิสสระด้านการบริหารทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร
 • พ.ศ.2531-2535 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
 • พ.ศ.2526-2530 หัวหน้าแผนกฝึกอบรม บริษัทห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด
 • พ.ศ.2524-2525 เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล บริษัทฝาจีบ จำกัด

ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสสระด้านการพัฒนาบุคลากรและการบริหารทั่วไป

ประสบการณ์การดูงาน

 • ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปศึกษาเรื่อง การบริหารแบบสไตล์ญี่ปุ่น ที่ประเทศญี่ปุ่น 1 เดือน โดยได้ดูงานในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น 11 แห่ง
 • ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันให้ไปดูงานเรื่อง ระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเยอรมัน 3 สัปดาห์
 • ได้รับเชิญจากกระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้ไปดูงาน
  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาแบบทวิภาคีในประเทศจีน 2 สัปดาห์
  กิจกรรมพิเศษ เป็นอาจารย์พิเศษสอนระดับปริญญาโท ภาคนักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และ
  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหลักสูตร MBA ภาคนักบริหาร
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หัวข้อวิชาที่บรรยาย

 • การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้ BALANCED SCORECARD
 • การพัฒนาทักษะการจัดการสมัยใหม่สำหรับผู้บริหาร
 • การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร
 • การสร้างระบบความสัมพันธ์ที่ดีและประสบการณ์เชิงบวกให้แก่ลูกค้า CRM, ERM.
 • การสั่งงานและการมอบหมายงานที่มีประสิทธิผล
 • ศิลปะการนำเสนองานที่มีประสิทธิผล
 • ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ
 • ศิลปะการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน
 • TRAINING THE TRAINER
 • เทคนิคการเขียนรายงาน เขียนบันทึก ทางธุรกิจ
 • เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิผล
 • เทคนิคการขายปลีกและการให้บริการที่เป็นเลิศ
 • การพัฒนาทีมงาน
 • การพัฒนาทักษะความคิดและวิสัยทัศน์ในการทำงาน

เคยบรรยายให้กับองค์กรดังต่อไปนี้

องค์กรราชการและรัฐวิสาหกิจ
 1. โรงพยาบาลศิริราช
 2. โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 3. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 4. สำนักงานประกันสังคม
 5. กรุงเทพมหานคร
 6. กรมการพัฒนาชุมชน
 7. การประปานครหลวง
 8. กรมสรรพสามิต
 9. กรมชลประทาน
 10. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
องค์กรเอกชนด้านการค้าทั่วไป
 1.  บริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (ห้างโฮมโปรทุกสาขา)
 2. บริษัทซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด
 3. บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 4. บริษัท เอกชัยดิสทริบิวชั่น จำกัด (ห้างโลตัส)
 5. บริษัท ไดกิ้น ไทยแลนด์ จำกัด
 6. บริษัท มิตซูบิชิ อิเลคทริค จำกัด
 7. บริษัท T.N.T EXPRESS WORLDWIDE จำกัด
 8. บริษัท อายิโนะโมโต๊ะ จำกัด
 9. การปิโตรเลี่ยมแห่งประเทศไทย
องค์กรที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม
 1. บริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลไทย จำกัด (มหาชน) TPI
 2. บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิม ทอมป์สัน)
 3. บริษัท มาลาเคมีอุตสาหกรรม จำกัด
 4. บริษัท สยามซานิทารี่แวร์ จำกัด ในเครือซีเมนต์ไทย ( COTTO)
 5. บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด
 6. บริษัท ไทยสตีลเคเบิ้ล จำกัด
 7. บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด
 8. บริษัท ยูนิแอร์ จำกัด
 9. บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย จำกัด (บะหมี่ไวไว)
 10. บริษัท อโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ระยองเพียวริไฟน์เออร์ จำกัด (มหาชน)
 12. บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด
 13. บริษัท ล็อกซ์เลย์ จำกัด
 14. บริษัท เชลล์ ประเทศไทย จำกัด
 15. บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด
 16. บริษัท มาลีสามพราน จำกัด
องค์กรที่เป็นโรงพยาบาลและธนาคาร
 1. โรงพยาบาลพญาไท 1,2
 2. โรงพยาบาลราชธานี
 3. โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 4. โรงพยาบาลหัวเฉียว
 5. ธนาคารกรุงเทพ
 6. ธนาคารไทยพาณิชย์