Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค


การศึกษา    

 • นิติศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง บัณฑิตอาสาสมัครพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ROOSEVELT UNIVERSITY, CHICAGO, ILLINOIS, U.S.A.
 • MINI M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

 • อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • ประกอบธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจภัตตาคาร ณ CALIFORNIA, U.S.A.
 • ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทอุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (จิมทอมป์สัน)
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และบริหารบริษัท คอมพิวเนทคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  (บริษัทสื่อสารข้อมูล โดยใช้สัญญาณดาวเทียม) (บริษัทร่วมทุนไทย – อังกฤษ)
 • ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในเครือกลุ่มบริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน)
  (เดิมชื่อบริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมิคัล ไทย จำกัด (มหาชน) (T.P.I)

ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร และบรรยายให้กับบริษัท และหน่วยงานต่างๆ

โรงพยาบาล
 1. โรงพยาบาลพญาไท
 2. โรงพยาบาลเมโย
 3. โรงพยาบาลหัวเฉียว
 4. โรงพยาบาลเทพธารินทร์
 5. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
 6. โรงพยาบาลศิริราช
บริษัท / โรงงาน
 1. บ.โรงงานมาลี สามพราน จก.
 2. บ. เซ็นทรัล เทรดดิ้ง
 3. บ.การบินกรุงเทพ  (บางกอกแอร์เวย์)
 4. บ. ธนบุรี พาณิช จก.
 5. บ. ป.ต.ท.จำกัด (มหาชน)
 6. บ.ซิว-เนชั่นแนล จก.
 7. บ.ฟอร์ด – มาสด้า
 8. บ.กมลกิจ
 9. บ. ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จก.
 10. บ. J.S.L.
 11.  บ.พานาโซนิค
 12. เครือเจริญโภคภัณฑ์
 13. บ.อาซาฮี เคมีภัณฑ์
 14. UNITEDBROADCASTING CORPORATION  (U.B.C.)
 15. บ.น้ำตาลมิตรลาว (ในเครือน้ำตามมิตรผล)
 16. บ. อินซ์เคป จก.
 17. บ. อนันดา ดีเวลลอปเมนต์
 18. บ. ยูคอม (เรียลไทม์) จก.
 19. . ดับเบิ้ลเอ
 20. บิ๊กซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต
 21. บ.คาเธ่ย์ แปซิฟิค
 22. บ. HOME PRO
 23. บ. กรีนสปอร์ต
 24. บ. โอเชียน กลาส
 25. บ. บุญรอดบริวเวอรี่
 26. โตชิบา
 27.  บ.เมืองโบราณ
 28. บ. บีทาเก้น จำกัด
 29.  บ.อิตัลไทย
 30. บมจ. ไทยฟิล์มอินดัสตรี่
 31. สยามฟายน์เฆมี
หน่วยงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ
 1. การประปานครหลวง/ ภูมิภาค
 2. สำนักงานตำรวจแห่งชา
 3. การไฟฟ้านครหลวง
 4. สภากาชาดไทย
 5. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
 6. สำนักงบประมาณ
 7. กระทรวงยุติธรรม
 8. กระทรวงการคลัง
 9. BTS บมจ.ขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 10. สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 11. การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
สถาบันการศึกษา
 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยรังสิต
 3. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 4. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 6. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 7. มหาวิทยาลัย เอเซียอาคเนย์
 8. มหาวิทยาลัยหอการค้า
 9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 10. สถาบันราชภัฎสวนดุสิต/ธนบุรี
 11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 12. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 13. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ
  บริษัท การจัดการบุคลากร จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านทรัพยกรมนุษย์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมทางสังคม

 • อดีตกรรมการวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • อดีตกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
 • ที่ปรึกษาในโครงการชุบชีวิต ธุรกิจไทย
 • อดีตรองประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

หัวข้อที่บรรยาย

 • เทคนิคการบริหารงานบุคคล
 • ทักษะการสรรหาคัดเลือก พนักงาน
 • ทักษะการพัฒนาหัวหน้างาน
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ และการสร้างแรงจูงใจ
 • การสั่งงาน การมอบหมายงาน การสอนงาน
 • เทคนิคการเสริมสร้าง บริการสู่ความเป็นเลิศ
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาทีมงาน/การทำงานอย่างมีความสุขและสนุกกับงาน
 • เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
 • เทคนิคการเป็นผู้ช่วยที่ดี
 • เทคนิคการเสริมสร้างศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ปัจฉิมนิเทศ การเตรียมตัวสู่ชีวิตในการทำงาน
  “บุคลากรประเภทใด ที่หน่วยงานต้องการ”