Select Page

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ปิยะธิดา บูรพ์ภาค


การศึกษา    

 • มัธยมปลาย แผนกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีวิทยา และมัธยมปลายที่ YMCA, COMMUNITY COLLEGE, Chicago, Ill. USA
 • ปริญญาตรี B.S.SOUTHEAST MISSOURI STATE UNIVERSITY Missouri, USA
 • ปริญญาโท M.A.NORTHEASTERN ILLINOIS UNIVERSITY Chicago, Ill. USA
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงจาก AMERICAN ACADEMY OF ARTS ทางด้านสื่อโฆษณา Chicago, Ill. USA

ประสบการณ์

 • หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์, เลขานุการบริหาร อธิการบดี และอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา
 • หัวหน้าออกแบบในการสื่อสารของบริษัท Ross – Martin รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 • อาจารย์สอน Technical English ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสัตว์บาลและเป็นวิทยากรให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ
 • ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยไทย และมหาวิทยาลัย Harvard ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นตัวแทนต้อนรับ ประธาน World Bank ผู้บริหารทุน Rocky Feller และทุน Ford
 • วิทยากรหลักสูตรภาษาอังกฤษต่างๆ สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้าโครงการหลักสูตร TOEFL
 • ได้รับเกียรติให้เป็นล่ามโครงการพระราชดำริ ฝ่ายสถาปนิก พระราชวังสวนจิตลดา

ปัจจุบัน

 • หัวหน้าโครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร วิทยากรและ ที่ปรึกษา ให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และเป็นวิทยากรในหลักสูตรต่างๆ ทั้ง Public Training และ In-house Training
 • เป็นล่ามในศาล

ผลงานทางด้านการแปลเอกสาร

 • เอกสารคู่มืออุปกรณ์ทางการแพทย์และการรักษาพยาบาล และระเบียบในการรับประกันสุขภาพโรคต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • เอกสารสัญญาให้กับบริษัทต่าง ๆ และบริษัทร่วมลงทุนต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรของทางภาครัฐและเอกชน
 • เอกสารสัญญาฝึกอบรมระหว่างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตกับประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เอกสารทำธุรกิจแฟรนไชส์ของ แบล็ด แคนยอน และบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทยกับต่างประเทศ
 • หนังสือหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนนานาชาติ คริสต์ธรรม
 • เอกสารของศาล / เอกสารรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ
 • แปลเอกสารในหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ผลงานที่แปล :

• งานวิจัยกรมปศุสัตว์ งานวิจัยกุ้งของกรมประมง
• แปลรายงานประจำปีของการรถไฟแห่งประเทศไทย
• กฎระเบียบข้อบังคับ กฎหมายแรงงาน, สวัสดิการ, ค่าชดเชยสินไหม, คู่มือการขับรถ การคุ้มครองรักษาพยาบาล ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
• หนังสือนำเที่ยวจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย
• แปลหนังสือ Best Seller ชื่อ พ่อแบบเศรษฐี (The Millionaire Mentor) หนังสือขายดีอันดับ 1 ของอเมริกา จำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬา
• แปลเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันให้กับ บริษัท ไออาร์พีซี ในเครือบริษัท ปตท.
• แปลเอกสาร โครงการบำบัดน้ำเสียจังหวัดสมุทรปราการ (โครงการคลองด่าน) ประมาณ 2,000 หน้า

เคยบรรยายให้กับองค์กรดังต่อไปนี้

 • มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
 • บริษัท อินฟอร์มีเดีย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • HR Center
  บรรยาย หลักสูตร Public Training ประจำ
 • บริษัท NIKE
 • บริษัท Fed Ex
 • บริษัท มิตรกร ดีเวลล็อปเม้นท์
 • บริษัท พัฒนาช่าง
 • บริษัท World Gas
 • บริษัท TIGI
 • บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร 6 รุ่น
 • บริษัท ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน 4 รุ่น
 • บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
  หลักสูตร การเขียนภาษาอังกฤษ / สำหรับผู้บริหาร 2 วัน
 • HRD TRAINING PLUS CO., LTD.
 • บริษัท เพอเฟก เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • Nippon Express Co., Ltd
 • บริษัท คูเนียประกันภัย จำกัด
  ระดับกลาง 22 ชั่วโมง
  ระดับสูง 30 ชั่วโมง
 • บริษัท พัทยาฟู้ด จำกัด (นอติลุส)
 • บริษัท Auto lift (อมตนคร)
 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) (Crown Seal PLC.)
 • Thai Office Equipment Manufacturers
 • บริษัท Thai Textile & Garment
 • บริษัท YPO Artificial Flower
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
  ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
 • สนามกอล์ฟปัญญา
 • บริษัท สยาม ไวเนอรี่ จำกัด
 • บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
 • Professional Training Solution,Ltd.
 • ฯลฯ