Select Page

Train the Trainer

หลักการและเหตุผล

หน้าที่โดยหลักของผู้บังคับบัญชาคือ นอกจากทำงานให้ลุล่วงเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ เงิน วัสดุ เวลา และกำลังคน โดยกระบวนการของการจัดการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การจัดงบประมาณ แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารงานบุคคล ผู้บังคับบัญชา หลายแห่งมักมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานของฝ่ายบุคคลมักไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดของงานดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ในการถ่ายทอดสามารถเป็นวิทยากรสอนงานและวิธีการทำงานที่ดีให้กับพนักงานระดับปฏิบัติการได้นำไปปฏิบัติ
 2. เป็นการสร้างทีมงานภายในให้แข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3. เป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านงบประมาณในการเชิญวิทยากรภายนอก
 4. เป็นการลดการสูญเสียด้านต้นทุนการผลิต
 5. เป็นการเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพภายในการทำงานของบุคลากรภายใน
 6. เป็นการพัฒนาบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการสัมมนา

 1. แนวคิดและกระบวนการฝึกอบรม
 2. บทบาท และคุณสมบัติที่จำเป็นของวิทยากร
 3. บรรยากาศของการเรียนการสอน และส่งเสริมกำลังใจ
 4. แนวทางแก้ปัญหา และการรับมือกับผู้เรียนประเภทต่าง ๆ
 5. ทฤษฎีการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
 6. การเตรียมแผนการสอน
 7. หลักการนำเสนอและการบรรยาย
 8. การสร้างความมั่นใจ และวิธีลดความประหม่าตื่นเต้น
 9. เทคนิคการฝึกอบรมประเภทต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้
 10. การเตรียมสื่อ และอุปกรณ์ในการสอน
 11. เทคนิคการรับและตอบคำถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย / อภิปรายกลุ่ม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ / กิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน