Select Page
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ หลักสูตรภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจยังเป็นหลักสูตรที่มีผู้บริหารรุ่นใหม่ๆเขามาสัมมนากันอยู่เสมอครับบรรยายเมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิทยาจัดโดยHr center...
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม2563

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม2563

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม 2563หลักสูตร หัวหน้างานยุค 4.0วันเสาร์ ที่ 11 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2563เริ่มพุทธศักราชใหม่ทีมงานได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทเอน เอนฟูดส์ บ.ญี่ปุ่นที่ผลิตอาหารส่งไปญี่ปุ่น ที่สมุทรสาครผู้เข้าอบรมตั้งใจมาก ร่วมกิจกรรมอย่างกระตือลือร้น...
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2562

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562 หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน ( Managing team) จัดโดยบริษัทจัดอบรมและสัมมนา Chosen the best ณ.โรงแรม Grand sukhumvit hotel สุขุมวิทย ซอย 6 เป็นการอบรม ที่ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจอย่างมาก...
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกันยายน2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกันยายน2562

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2562 บริษัทไดัรับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดส้มมนาในหัวข้อ”เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ SMART” เป็นการอบรมที่มุ่งให้พนักงานมีประสิทธิภาพในกา รทำงาน ปรับปรุงคุณภาพ การทำkaizen การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาฯลฯ ให้กับพนักงานบริษัทวนชัยกรุป...
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม2562

กิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม 2562 จันทร์5-อ้งคาร6 สิงหาคมบรรยายจิตวิทยาการสื่อสารได้ทั้งงาน คน ใจร่วมกับอาจารย์ฐิติ บุญประกอบ วิทยาการที่เปี่ยมคุณภาพ บรรยาย หัวข้อ “systems thinking”เพื่อภาวะผู้นำ พัฒนาทีมงาน บริษัทสยามฟูดส์...