Select Page

Proficient Importing-Exporting: Technical Equipment การนำเข้าและส่งออก (อุปกรณ์ทางด้านเทคนิคเฉพาะ) อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับบริษัทที่ทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกกับบริษัทต่างชาติ โดยคำนึงถึงเนื้อหาสาระในการดำเนินงานทางด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ทางด้านเทคนิคเฉพาะ โดยการนำศัพท์เทคนิค มาใช้ในเนื้อหาธุรกิจนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์มาใช้ในการเขียนจดหมายและสนทนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าประชุมสัมมนากับองค์กร และบริษัทต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถสั่งซื้อหรือส่งออกสินค้า เข้าใจในตัวสินค้า ที่นำมาใช้ และหากมีปัญหาสงสัยสามารถติดต่อและสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเข้าใจกลไกในการทำงานของการนำเข้าและส่งออก ขณะเดียวกันเข้าใจวัฒนธรรมการทำธุรกิจของต่างชาติได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรของท่าน ระหว่างการเรียนการสอนจะมีเอกสารประกอบการสอนและฝึกปฏิบัติทั้งเป็นกลุ่มและเดี่ยว ซึ่งจะสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงหลังจากจบหลักสูตร โดยอาศัยคู่มือประกอบการเรียนการสอนที่มีไว้ให้

วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรในธุรกิจนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ทางด้านเทคนิคเฉพาะ เพื่อให้การสื่อสารทั้ง เขียนจดหมายและสนทนาภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถเข้าสัมมนาในองค์กรต่างประเทศ เป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะรวมถึง

1. นำคำศัพท์เทคนิคทางด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออกอุปกรณ์ขององค์กรของท่าน และการรับประกันสินค้ามาใช้ในการฝึกอบรมรวมทั้งเข้าใจกลไกในการใช้งาน
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของประโยคภาษาอังกฤษ เพื่อให้สามารถเขียนจดหมายและสนทนาทางด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. รู้จักสำนวนและสำเนียงแบบที่คนอังกฤษและคนอเมริกันนิยมใช้อย่างแพร่หลายรวมทั้งเข้าใจ และสามารถเขียนจดหมายภาษาอังกฤษธุรกิจในรูปแบบตามมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งแบบอังกฤษและอเมริกัน
4. เข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเพื่อไม่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดทางด้านธุรกิจซึ่งอาจเกิดตามมา
5. สามารถสนทนาในที่สาธารณะ / การประชุมในโอกาสต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เรียนรู้ปฏิบัติเทคนิคในการนำเสนอเพื่อมาใช้ในธุรกิจนำเข้าและส่งออก
7. เข้าใจขั้นตอนหลังการตกลงการซื้อหรือการบริการหลังการขาย (After purchasing / After Sales services)
8. ทำให้กล้าที่จะสนทนา สื่อสารและสามารถจับประเด็นสำคัญในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
9. ฝึกปฏิบัติเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง

หัวข้อในการสัมมนา

1. นำคำศัพท์เทคนิคทางด้านอุปกรณ์เทคนิคเฉพาะมาใช้ในธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient Technical terminology for importing – exporting)
2. เข้าใจกลไกการทำงานของเครื่องมือ / อุปกรณ์เทคนิคเฉพาะ (Understanding equipment’s function)
3. การเขียนจดหมายแบบอเมริกัน และแบบอังกฤษ (Understanding Business Letters of both American and British Styles)
4. การสื่อสารการเพื่อสั่งซื้อ ขั้นตอนหลังการสั่งซื้อ / /การบริหารหลังการขาย / การประกันสินค้า / การส่งของ / การจ่ายเงิน (Communication for ordering / After Purchasing Process / After sales services / Insurance / Delivery / Terms of payment)
5. เข้าใจสำนวนและการออกเสียงแบบอังกฤษและอเมริกัน (Idioms & Pronunciation of both American and British styles)
6. ฝึกการเขียนจดหมายธุรกิจในหลายรูปแบบต่างๆ (Various types of Business Letter Forms)

6.1. การเขียนจดหมายแนะนำให้ข้อมูลหน่วยงานหรือองค์กรของท่านเพื่อนำเข้า – ส่งออกสินค้า (Introducing & giving Information of the organization)
6.2. การเขียนจดหมายสั่งซื้อ (Purchasing Letter)
6.3. การตอบจดหมายและตอบคำถาม (Reply Letter and Reply Enquiry)
6.4. จดหมายแจ้งให้ทราบ (Acknowledgement Letter)
6.5. จดหมายร้องเรียน (Complaint Letter)

7. เข้าใจไวยากรณ์สำนวนและลักษณะของคำได้อย่างถูกต้อง (Grammar: idioms / tense / noun / adjective /
adverb etc.)
8. สามารถตีความหมาย และสรุปข้อความ/บทความเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดซึ่งอาจทำให้บริษัทเสียหาย (Inferring / Implying Content)
9. เคล็ดลับในการสรุปใจความ / จับประเด็นหลักของข้อความและเนื้อเรื่อง (Conclusion / Main Topic)
10. วิเคราะห์โครงสร้างของประโยค (Analyzing Structure of Sentences) เพื่อนำไปใช้ในการเขียน และสนทนาได้อย่างถูกต้อง
11. แปลและวิเคราะห์ข้อความภาษาอังกฤษ (Translation / Analyzing Sentences)
12. ฝึกพูดในที่สาธารณะ (Practicing on Public Speaking)

12.1 การแนะนำตัวเอง / บริษัท (Introducing oneself / Company’s profile) / การประชุม
(Minutes of Meeting)
12.2 ฝึกบทบาทสมมุติ (Play role) ในสถานการณ์ต่างๆ ในธุรกิจนำเข้าและส่งออก

13. ใช้เทคนิคในการนำเสนอเพื่อเสนอความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ

13.1. การวางแผนที่จะนำเสนอ (Planning)
13.2. รวบรวมข้อมูลเนื้อหาในการนำเสนอ (Collecting Information)
13.3. พัฒนาการนำเสนอ (Developing Presentation)

14. เข้าใจเทคนิคในการนำเสนอเพื่อเสนอความคิด และนำมาใช้ในธุรกิจนำเข้าและส่งออกได้อย่างดี ประกอบด้วย

14.1. หลักฐานและแหล่งข้อมูล (Evidence / Sources)
14.2. การกำจัดความประหม่า (Tips for Reducing Anxiety)
14.3. สิ่งที่ไม่ควรทำขณะนำเสนอข้อมูล (What not to do?)
14.4. สิ่งที่จะต้องแสดงออก น้ำเสียงและการใช้สายตา (What you project vocally and visually?)
14.5. ขั้นตอนในการนำเสนอ (Important sequences for Presentation)

15. ฝึกปฏิบัติการนำเสนอความคิด (Practicing on Presentation)

15.1. เสนอแนะ (Suggestion)
15.2. เพื่อความเห็นชอบ (Approval)

วิธีการอบรมและสัมมนา

  • ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
  • บรรยาย /ฝึกปฏิบัติ / เกม / บทบาทสมมุติ พร้อมเอกสารประกอบการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน