Select Page

Managing People to all Directions การบริหารคนรอบทิศทาง

หลักการและเหตุผล

ผู้จัดการในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นผู้จัดการ มีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ดังนั้นผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการการบริหารงานจึงควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมความรู้และทักษะเบื้องต้นในการบริหารงาน
ผู้บริหารยุคใหม่ต้องมีทักษะในการบริหารรอบด้าน ทั้งการบริหาร การปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา การมีภาวะผู้นำ การติดต่อประสานสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา การเป็นลูกน้องหรือผู้ช่วยที่มีประสบการณ์ การติดต่อประสานสัมพันธ์ การประสานงานกับเพื่อนร่วมงานระดับเดียวกันทั้งการที่ต้องบริการลูกค้า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่น่าประทับใจ นี่คือบทบาทที่ผู้จัดการยุคปัจจุบันต้องพัฒนาและมีศักยภาพเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าต้องครบเครื่องการบริหารงานรอบทิศทางทั้ง 360 องศา

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นผู้จัดการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้จัดการมีความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำเพื่อจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)
 5. ทักษะการประสานงาน การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การทำงานกับบุคคลที่มีปัญหาประเภทต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จอย่างราบรื่น
 6. กลยุทธ์การทำงานให้ถูกใจนาย ทักษะการเป็นผู้ช่วยที่ดี การคาดหวังความต้องการของนายและการสนองตอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการทำงานเชิงรุก
 7. ทักษะให้บริการที่เป็นเลิศ กลยุทธ์การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ ทักษะการแก้ไขปัญหาในการให้บริการ การจัดการคำต่อว่า คำบ่น (Handling Complaints) ของลูกค้า

หัวข้อการสัมมนา

 1. ภาพรวมการบริหารการจัดการยุคใหม่
 2. องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) HPO
 3. บทบาทของผู้บริหารยุคใหม่ที่ต้องมีสมรรถนะในการบริหารงาน การวางแผนกลยุทธ์และการมีภาวะผู้นำ
 4. หน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่องค์กรมุ่งหวัง
 5. เทคนิคการปกครองบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
 6. ทักษะการเป็นผู้ช่วยที่ดี
 7. กลยุทธ์การทำงานให้ถูกใจนาย การทำงานเชิงรุก การคาดหวังความต้องการของนาย และการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จโดยไม่ต้องให้นายสั่ง
 8. กลยุทธ์การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีมงาน คุณลักษะของบุคลที่ทีมงานคาดหวัง เทคนิคการประสานงาน
 9. กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีเพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน เทคนิคการบริหารความขัดแย้ง และการเรียนรู้หลักการปรับตัวในการทำงานกับบุคคลทีมีปัญหาแต่ละประเภท
 10. กลยุทธ์การสร้างเสริมจิตวิทยาสำหรับงานบริการ
  1. ความหมายของงานบริการ
  2. การเข้าใจตนเองเพื่องานบริการ
  3. การพัฒนาให้ลูกน้องมีทักษะในการให้บริการ
 11. กลยุทธ์การพัฒนาการสื่อสารเพื่องานบริการ
  1. หลักการพูดและบุคลิกภาพที่ดีในงานบริการ
  2. กลยุทธ์การเสริมสร้างความประทับใจ การบริการเชิงรุก
 12. กลยุทธ์การแก้ปัญหาในการให้บริการ การรับคำโต้แย้งและจัดการกับคำร้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 13. สรุป / ตอบข้อซักถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย / อภิปรายกลุ่ม / ระดมสมอง / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ / กิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน