Select Page

Coach มืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างาน คือ ผู้ที่ทำให้งานสำเร็จ โดยผ่านลูกน้อง ลูกน้องจะทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับว่าเขาได้รับการสอนมาดีแค่ไหน ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานมีหน้าที่ในการสอนงานลูกน้อง การสอนงานลูกน้องเป็นงานที่ให้คุณแก่หัวหน้าให้คุณแก่พนักงานและให้คุณแก่บริษัท วิธีการสอนงานที่ดีจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหัวหน้างาน หัวหน้างานที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องการสอนงานมาอย่างดี นอกจากจะทำให้ลูกน้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างการยอมรับจากลูกน้อง ทำให้เกิดผลสำเร็จของหน่วยงาน ขวัญและกำลังใจที่ดีของลูกน้องเท่าที่ควร โดยมักอ้างว่าไม่มีเวลาสอนงาน เมื่อเกิดการทำงานผิดพลาดขึ้นก็มักจะโทษว่าลูกน้องทำผิด หัวหน้างานบางคนไม่อยากเห็นลูกน้องเก่งกว่าตน จึงไม่สอนงานลูกน้อง ลูกน้องบางคนก็มีความคิดที่ผิดเกี่ยวกับเรื่องการสอนงานคือ คิดว่าถ้าได้รับการสอนงานแล้วจะทำงานหนักยิ่งขึ้นกว่าเกิด สิ่งต่างๆ ที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การ

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นสำหรับหัวหน้าที่จะต้องสอนงานลูกน้อง เพื่อเพิ่มทักษะการสอนงานให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างดียิ่ง เพราะความเชื่อที่ว่าถ้ามีการสอนงานที่ดีจะทำให้พนักงานสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์การ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการสอนงาน
 2. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถถ่ายทอดวิธีการทำงาน ประสบการณ์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 3. เพื่อลดความเสียหาย และความผิดพลาดในการทำงานของพนักงาน
 4. เพื่อให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

หัวข้อการสัมมนา

 1. แนวคิดในการบริหารการจัดการที่ประสบผลสำเร็จ / ลักษณะขององค์การที่ประสบผลสำเร็จ
 2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
  1. จิตวิทยาการบริหารการจัดการ
  2. เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำ / การสร้างแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานและการสอนงาน
 3. ความหมายและความสำคัญของการสอนงาน
  1. คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร
  2. กระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้
  3. กฎต่างๆ ของการเรียนรู้
  4. ทำอย่างไรคนเราจึงอยากเรียนรู้
  5. จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
  6. คุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี
 4. ขั้นตอนในการสอนงาน
  1. วิธีการต่างๆ ในการสอนงาน
  2. ขั้นตอนที่สำคัญในการสอนงาน
  3. ข้อควรระวังในการสอนงาน
  4. แบบฟอร์มเตรี่ยมการสอนงาน
  5. แบบฟอร์มใบย่อยงาน
 5. เทคนิคการสอนงานในห้องเรียน
  1. เทคนิคการบรรยาย
  2. เทคนิคการนำอภิปราย
  3. เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study)
 6. เทคนิคการสอนงานแบบ Coaching (การสอนแนะ)
 7. เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
 8. ฝึกปฏิบัติ
 9. ถาม-ตอบ / ประเมินผล

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, กรณีศึกษา, วีดีโอ, การอภิปราย, การฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน