Select Page

Business Trip Aboard: Visiting & Attending Consortium หลักสูตรเพื่อการประชุม / ดูงานต่างประเทศ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารขององค์กร เพื่อเยี่ยมชมดูงานหรือประชุมระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กรของตนเองและองค์กรที่ตนเองไปเยี่ยมดูงานหรือวัตถุประสงค์เข้าร่วมประชุมในระดับนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งได้รับความรู้นำกลับมาใช้ในหน่วยงานของตน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวสำหรับข้อมูลเอกสารที่ตนเองมีอยู่และมาดูว่าบทความและข้อความที่ตนเองเขียนมีอยู่นั้นถูกต้องตามแบบหลักสากลทั่วไป ครอบคลุมเนื้อหาสาระทั้งหมดและสามารถสื่อสารให้ชาวต่างชาติเข้าใจตามที่ตนเองต้องการใช้คำศัพท์และสำนวนสุภาพตามมาตรฐานทั่วไปหรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีการเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนออย่างถูกต้อง และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ มีความสามารถในการสื่อสารโดยนำความรู้ทางด้านเทคนิคขององค์กรของตนมาสื่อสารได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ไวยากรณ์และสำนวนสุภาพได้อย่างถูกต้อง หรือไม่ อีกทั้งผู้เข้าฝึกอบรมควรเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษของต่างชาติ และประเพณีที่แตกต่างออกไปของต่างชาติ และเข้าใจหลักการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้การสื่อสารนำมาเพื่อประโยชน์สูงสุด ไม่ผิดพลาดเสียหายแก่หน่วยงานของตนเอง

หลักสูตรประกอบด้วย

1. General English ให้ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษทั่วไป

1.1. English Pronunciation of both American Style and British Style การออกเสียงที่ถูกต้องทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน
1.2. Understanding the Culture of English Language Usage เข้าใจวัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษ

2. Giving company’s Information / Profile การให้ข้อมูลทั่วไปและประวัติความเป็นมาของบริษัท
3. English Structure / Grammar เข้าใจโครงสร้างของประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
4. Practicing on Public Speech ฝึกพูดในที่สาธารณะ
5. Introducing oneself / Company’s profile / Minutes of meeting / Consortium ฝึกการแนะนำตนเอง / บริษัท / การประชุม / การประชุมระดับนานาชาติ
6. Play Roles in different situations ฝึกปฏิบัติในบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่างๆ
7. Understanding the International Management Standard เข้าใจหลักการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากล

7.1. Details on International Management Standard รายละเอียดของการบริหารตามมาตรฐานสากล
7.2. Learning how to adjust yourself toward different cultures เรียนรู้ถึงการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป

8. How to use Business English efficiently by using polite / proper language เรียนรู้ถึงการใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่ถูกต้อง ใช้ประโยคที่สุภาพและใช้ภาษาภาษาอังกฤษอย่างเหมาะ
9. Understanding English Structure correctly and avoiding some words or sentences that may lead to misunderstanding การเข้าใจถึงโครงสร้างของภาษาและหลีกเลี่ยงการใช้สำนวนที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิด
10. Different cultures toward English Languages วัฒนธรรมการใช้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างของชาติต่างๆ
11. Wariness on impact of different cultural background and adapting for highly cooperative result เข้าใจในผลกระทบของภูมิหลังของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และปรับตนเองเพื่อได้รับความร่วมมือสูงสุด
12. What to do and what not to do? สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในต่างประเทศ
13. Realizing on different cultures that would effect management progression and mind-set ตระหนักถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมที่มีผลต่อความก้าวหน้าและความแตกต่างทางความคิด
14. Work Shop / Exercise / Play Role การฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดและแสดงบทบาทสมมุติ

วิธีการสัมมนา

การบรรยาย / อภิปราย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน