Select Page
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม2562

กิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2562 หลักสูตร ทักษะหัวหน้างานกับการสร้างทีมงาน ( Managing team) จัดโดยบริษัทจัดอบรมและสัมมนา Chosen the best ณ.โรงแรม Grand sukhumvit hotel สุขุมวิทย ซอย 6 เป็นการอบรม ที่ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจอย่างมาก...
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกันยายน2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนกันยายน2562

กิจกรรมประจำเดือนกันยายน 2562 บริษัทไดัรับความไว้วางใจให้ดำเนินการจัดส้มมนาในหัวข้อ”เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ SMART” เป็นการอบรมที่มุ่งให้พนักงานมีประสิทธิภาพในกา รทำงาน ปรับปรุงคุณภาพ การทำkaizen การคิดเชิงบวก การแก้ปัญหาฯลฯ ให้กับพนักงานบริษัทวนชัยกรุป...