Select Page
ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2562

ประมวลภาพกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม2562

กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม 2562บรรยายห้วข้อ”การเสริมสร้างภาวะผู้นำ”ให้กับข้าราขการระด้บห้วหน้า กลุ่ม ห้วหน้าฝ่ายฯลฯสำนักปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุขวันศุกร์ 31มีนาคม โงแรมเฮอริเทจ บางแสน ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจดีมากบรรยากาศในการสัมมนา...