Select Page

เทคนิคการเสริมสร้างการบริการที่เป็นเลิศ (Delivering Excellence Customer Services)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีทัศนคติและเห็นประโยชน์ของการบริการว่าเป็นงานที่ทำให้ธุรกิจดำรงอยู่ได้ตลอดจนให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักถึงการร่วมกันสร้างเสริมบริการให้เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อ ตลอดจนปลูกจิตสำนึกว่าการบริการเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของงานบริการว่า ในยุคโลกาภิวัตรที่มีการแข่งขันในด้านต่างๆ นั้นองค์การที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ต้องอาศัยการบริการที่เป็นเลิศเท่านั้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเทคนิคมาตรฐานการให้บริการที่เป็นมืออาชีพ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำ และมีความกระตือรือร้นที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีรากฐานเป็นที่ยอมรับ
  5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้รู้จักคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านการบริการที่แต่ละฝ่ายประสบอยู่ให้เป็นรูปธรรมและนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน

หัวข้อการสัมมนา

  1. ความหมายของการบริการ
  2. การพัฒนาระบบที่สำคัญของการบริการ
  3. กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

• วิธีสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการและติดต่อผู้อื่น
• เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
• กลยุทธ์ 4 ขั้นตอนเพื่อก้าวไปสู่การบริการคุณภาพ (การสร้างทัศนคติในทางบวก, การทราบถึงความต้องการของลูกค้า, การจัดหาสิ่งที่ลูกค้าต้องการ

4. เทคนิคการขจัดข้อโต้แย้งและคำร้องเรียน
5. เทคนิคในการแก้ไขปัญหาในการรอคอยของผู้ใช้บริการ
6. มาตรฐานบริการที่จำเป็นเบื้องต้นสำหรับบุคลากรในองค์การ
7. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย  / วีดีโอ / การระดมสมอง / การนำเสนอ / อภิปราย / กรณีศึกษา / เกม และกิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน