Select Page

เทคนิคการสั่งงาน (Job Instruction Technique)

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานคือ ผู้ที่มีบทบาทในองค์การ คือ ต้องทำงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยการวางแผนงาน จัดองค์การ อำนวยการ ควบคุมงาน ฯลฯ เพื่อให้ผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ลุล่วงไปด้วยดี วิธีการทำจะให้ลูกน้องปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผล และตรงตามที่ต้องการนั้น หัวหน้าต้องมีศิลปะในการสั่งงาน เพื่อที่จะสั่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักจิตวิทยาในการสั่งงาน สร้างแรงจูงในเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการสั่งงานมีความรู้สึกเต็มใจและกระตือรือร้น อย่างจะทำงานนั้นๆ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างาน ได้มีความรู้และเข้าใจ ความสำคัญของการสั่งงาน
 2. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการสั่งงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปด้วยความราบรื่น สร้างบรรยากาศให้มีความร่วมมือ ร่วมใจและผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 4. เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ได้รับคำสั่งที่ถูกต้อง ชัดเจน มีแนวทางที่สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายของการสั่งงาน
 2. องค์ประกอบของการสั่งงานที่มีประสิทธิผล
 3. ประเภทของการสั่งงาน
 4. รูปแบบของการสั่งงาน
 5. ลักษณะของการสั่งงานที่ดี
 6. กระบวนการและขั้นตอนในการสั่งงาน ตลอดจนการติดตามผล
 7. ปัญหาในการสั่งงาน / ข้อพึงระวังในการสั่งงาน
 8. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, กรณีศึกษา, อภิปรายกลุ่ม, การนำเสนอ, เกมกิจกรรม

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน