Select Page

เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

หลักการและเหตุผล

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มิได้ขึ้นอยู่กับแผนงานและความรู้ความสามารถของบุคลากรเท่านั้น ยั้งขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้ร่วมงานในองค์การนั้นด้วย  ประกอบกับการทำงานนั้นมักจะพบเสมอว่ามีความขัดแย้งเนื่องมาจากความไม่เข้าใจกันทั้งๆ ที่บุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนไม่เข้าใจตนเองและไม่เข้าใจผู้อื่น  ไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมได้ ขาดทักษะในการประสานงาน และการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พฤติกรรมเหล่านี้หากเกิดขึ้นในหน่วยงานจะทำให้บุคลากรทำงานไม่เต็มศักยภาพ  ปัญหาดังกล่าวหากมีการแก้ไขที่ถูกวิธี  กล่าวคือการสนับสนุนและพัฒนาให้บุคลากรเข้าใจถึงวิธีการทำงานเป็นทีม มีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น เข้าใจในสถานการณ์ ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และเข้าใจในความแตกต่างของคน จะทำให้การพัฒนาทีมงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานสามารถประยุกต์ใช้มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงานกับบุคคลรอบข้าง ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน
  2. ผู้เข้าสัมมนา มีทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลรอบข้าง บรรยากาศในองค์กรและสถานการณ์ต่าง ๆ
  3. สร้างทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อบุคคลที่ติดต่อในองค์กร ต่อหน่วยงาน ตลอดจน การดำเนินชีวิต เพื่อที่จะประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
  4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการใช้พฤติกรรมกลุ่มกับการทำงานร่วมกัน
  5. เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  6. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน
  7. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สร้างความสนิทสนมคุ้นเคยซึ่งกันและกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันหรือประสานงานร่วมกันต่อไปในอนาคต องค์กรมีบรรยากาศแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอุปสรรค มีความรักผูกพันองค์การ พนักงานมีทัศนคติในทางที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบริษัท

หัวข้อการสัมมนา

1. ความหมายและประโยชน์ของการมีมนุษยสัมพันธ์
2. การประยุกต์ใช้มนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อประสานงานกับหัวหน้า ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. การพัฒนาตนเองให้เป็นสมาชิกที่ดีของทีมงาน / คุณลักษณะบุคคลที่ดีที่ทีมงานมุ่งหวัง
4. ความแตกต่างของการทำงาน เป็นกลุ่มกับการทำงานเป็นทีม
5. การสร้างระบบการประสานสัมพันธ์ เพื่อให้ได้ผลงานตามวัตถุประสงค์
6. องค์ประกอบที่สำคัญต่อการทำงานเป็นทีม

6.1 การเข้าใจถึงธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อมาทำงานเป็นทีม
6.2 เรียนรู้ถึงอุปสรรค และปัญหาของพนักงาน ที่จะมีผลต่อการทำงาน

7. บทบาทของทีมงานที่จะส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร
8. เทคนิคในการบริหารความขัดแย้งและการเรียนรู้หลักการปรับตัวในการทำงานกับบุคคลที่มีปัญหา
9. บัญญัติ 8 ประการในการทำงานเป็นทีม
10. สรุป / ตอบข้อซักถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, อภิปรายกลุ่ม, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน