Select Page

เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานมีความตระหนักว่าหัวหน้างานจะทำงานให้สำเร็จได้ ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใต้บังคับบัญชา หัวหน้าหลายคนมักเข้าใจผิดคิดว่าอำนาจการปกครองบังคับบัญชาที่องค์การมอบหมายให้ เช่นอำนาจในการสั่งการ ควบคุมงาน การประเมินผลงาน การให้คุณให้โทษ ฯลฯ นั้นสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ เพราะทำให้ลูกน้องเกรงกลัวไม่กล้าประพฤติฝ่าฝืนละเมิดคำสั่ง ฯลฯ ซึ่งความคิดดังกล่าวไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลให้หัวหน้าหลายคนไม่ประสบผลสำเร็จในการบริหารงาน

หัวหน้าที่จะประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานนั้น จะต้องมีความเป็นผู้นำสามารถใช้ภาวะผู้นำสร้างแรงจูงใจให้ลูกน้องเต็มใจและรักที่จะปฏิบัติงาน มีความรักและความเชื่อถือต่อหัวหน้า หัวหน้าสามารถสร้างบรรยากาศให้เกิดแรงจูงใจในที่ทำงาน มีบรรยากาศแห่งการทำงานเป็นทีม ซึ่ง”ภาวะผู้นำ” เป็นความรู้และทักษะเกิดจากการเรียนรู้และการฝึกฝนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ผู้ที่เป็นหัวหน้างานประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานในฐานะผู้บังคับบัญชา

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงานและการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมฟันฝ่าอุปสรรคเป็นบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์การได้วางไว้ ให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหาร การจัดการที่เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ตลอดจนความคาดหวังที่องค์กรในยุคปัจจุบันมีต่อหัวหน้างาน
 4. รู้วิธีในการบริหารและจัดการกับลูกน้องแบบต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
 5. เพิ่มพูนและพัฒนาหัวหน้าที่มีความสามารถและทักษะในการทำงานให้มีทักษะในการบริหารคน และมีภาวะผู้นำควบคู่กันไป

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา

 1. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการเป็นหัวหน้างาน ที่สอดคล้องกับองค์การยุคปัจจุบันที่ปรับตัวตามสภาวะการบริหาร การจัดการสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 2. ผู้อบรมมีทักษะในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจโดยอาศัยปัจจัยต่างๆ นอกจากผลตอบแทนที่เป็น “ตัวเงินและสวัสดิการ” เพื่อให้ลูกน้องร่วมมือทำงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ โดยมีบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกๆ ฝ่าย
 3. ผู้เข้าอบรมรู้หลักการในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการกับพนักงานเป็นไปด้วยดี ลดข้อพิพาทด้านแรงงานสัมพันธ์ทั้งฝ่ายจัดการฝ่ายพนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อกันก่อให้เกิดบรรยากาศแห่งความร่วมมือสมานฉันท์
 4. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการเป็นผู้นำแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อม
 5. ผู้เข้าอบรมรู้วิธีในการปกครองบังคับให้เหมาะสมกับลูกน้องประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
 6. ได้รับการปูพื้นฐานความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำ รู้วิธีจูงใจลูกน้องในภาวการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารระดับสูงต่อไป
 7. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานจากหลากหลายหน่วยงาน

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
 2. บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของหัวหน้างานในยุคปัจจุบันที่เป็นที่ต้องการขององค์การและลูกน้องยอมรับ
 3. การบริหารและการจัดการในยุคปัจจุบัน / ภาพรวมองค์กรในยุคปัจจุบัน
 4. ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ
 5. กลยุทธ์การพัฒนาหัวหน้างานไปสู่ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. การพัฒนาหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ / สไตล์การเป็นผู้นำแบบต่างๆ
 7. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ภาวะผู้นำ
 8. หลักการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่จะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงบวก
 9. เทคนิคการบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
 10. กลยุทธ์การสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)
 11. สรุป / ตอบข้อซักถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย การนำอภิปราย การระดมสมอง กรณีศึกษา กิจกรรมกลุ่ม แบบฝึกหัด

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน