Select Page

เทคนิคการมอบหมายงาน (Job Delegation / Assignment Techniques)

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานนอกจากมีหน้าที่ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบหรือควบคุมให้ลูกน้องปฏิบัติงานให้ลุล่วงไปตามเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้แล้วนั้น ยังต้องมีหน้าที่ในการนำพาลูกน้องให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยากขึ้น เพื่อที่จะมีโอกาสได้พัฒนา ศักยภาพในการทำงาน และหัวหน้างานสมควรที่จะมอบหมายงานในความรับผิดชอบให้ลูกน้องไปดำเนินการ เพื่อลูกน้องได้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันหัวหน้าก็ยังได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพโดยรับผิดชอบและปฏิบัติงานที่ต้องให้ความสามารถในลำดับที่สูงขึ้นไป จึงอาจกล่าวได้ว่า การมอบหมายงานเป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา และแบ่งเบาภาระหน้าที่ ของหัวหน้างานทำได้ การดำเนินงานขององค์การ เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ชะงักงัน ทั้งยังช่วยสร้างศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. ให้หัวหน้างาน ได้มีความรู้ และเข้าใจ ความหมายของการมอบหมายงาน
 2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีทักษะในการมอบหมายงาน เป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหัวหน้างานเอง ทำให้มีเวลาไปดำเนินการพัฒนา การทำงานในด้านอื่นๆ
 3. เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไม่ผิดพลาด
 4. เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดความสัมพันธ์ในทางที่ดีต่อกัน ส่งผลต่อบรรยากาศ การร่วมมือ การทำงานเป็นทีม ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
 5. เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน พัฒนาขีดความรู้ความสามารถ อยู่ตลอดเวลา
 6. ทำให้การดำเนินงานเป็นอย่างต่อเนื่อง บุคคลในองค์การสามารถ ทำงานแทนหัวหน้างานได้

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายของการมอบหมายงาน
 2. สาเหตุที่ต้องมีการมอบหมายงาน
 3. ประโยชน์ของการมอบหมายงาน
 4. ประเภทของการมอบหมายงาน
 5. ข้อควรคำนึงก่อนมอบหมายงาน
 6. วิธีการมอบหมายงาน
 7. ขั้นตอนในการมอบหมายงาน
 8. ปัญหาและอุปสรรคในการมอบหมายงาน
 9. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย, การนำเสนอ, VDO, กรณีศึกษา, อภิปรายกลุ่ม, เกมส์กิจกรรม

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน