Select Page

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES)

หลักการและเหตุผล

ความคิดที่ดีอาจจะถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับอนุมัติถ้าหากขาดการนำเสนอที่ดี การนำเสนอที่ดีหรือการนำเสนออย่างมืออาชีพจึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ  ในการดำเนินธุรกิจ การขออนุมัติงาน  โครงการต่างๆ หรือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ  เทคนิคการนำเสนอเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  ลึกซึ้งขั้นตอนมากมาย  เป็นทักษะหรือพรแสวงที่จะต้องได้รับการฝึกฝน ตามแนวทางที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลาหนึ่งที่จะทำให้มีทักษะเบื้องต้น  เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถนำเสนองานของตนเองต่อลูกค้าและผู้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิผล
 2. เพื่อให้มีความมั่นใจมากขึ้นในการนำเสนองานทุกครั้ง
 3. เพื่อให้มีทักษะเบื้องต้นที่จะฝึกทักษะการนำเสนอในขั้นที่สูงขึ้นไป

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญของการนำเสนองาน
 2. การนำเสนองานที่ดีมีลักษณะอย่างไร
 3. องค์ประกอบที่ทำให้การนำเสนอประสบความสำเร็จ
 4. การเตรียมการนำเสนอที่มีประสิทธิผล
 5. เทคนิคการจัดความประหม่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ
 6. การวิเคราะห์ผู้ฟัง
 7. ข้อแนะนำ/ ข้อควรระวังในขณะที่นำเสนองาน
 8. เทคนิคการตอบคำถามผู้ฟังที่มีประสิทธิผล
 9. การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการนำเสนอ
 10. ฝึกปฏิบัติการนำเสนองานที่มีประสิทธิผล

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, การฝึกปฏิบัติ, วีดีโอ, กรณีศึกษา

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน