Select Page

เทคนิคการทำงานให้เป็นสุขและสนุกกับงาน (Devoting and enjoying with working Techniques)

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนาเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เพิ่มพลังความคิดสร้างสรรค์ หาวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการทำงานตลอดจนนำศักยภาพของตนออกมาใช้ให้เต็มที่ ทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / เพื่อนร่วมงาน / องค์กร และมีกลยุทธ์ในการสร้างความสำเร็จให้ตนเอง ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานมีความสุขในการทำงาน องค์กรมีบรรยากาศแห่งความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ และพนักงานที่ความผูกพันต่อองค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง
 2. ผู้เข้าสัมมนาพัฒนาจุดแข็งที่ตนเองมีอยู่ และพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขจุดอ่อนที่ตนเองมี โดยพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
 3. ผู้เข้าสัมมนามีความกระตือรือร้นในการใฝ่รู้มากขึ้น ทั้งจากในการปฏิบัติงานและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน ทำให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ทำให้การทำงานมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถมองภาพรวมจากการทำงานและความสำคัญของงานที่รับผิดชอบ
 5. ผู้เข้าสัมมนาเกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน / องค์กร ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
 6. ผู้เข้าสัมมนาสามารถที่จะปรับตัว ปรับทัศนคติเพื่อพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่มีอย่างสม่ำเสมอ
 7. ผู้เข้าสัมมนาเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทำให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น
 8. ผลงานโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น มีบรรยากาศในการร่วมมือในการทำงาน ลดความขัดแย้งในองค์กร
 9. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสร้างความสุขจากการทำงานจากสิ่งแวดล้อมและเพื่อนร่วมงาน

หัวข้อการสัมมนา

 1. ภาพรวมการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบัน
 2. สภาวะขององค์กรยุคใหม่
 3. ปรัชญาการทำงาน
 4. ความคาดหวังขององค์กรต่อบุคคลยุคใหม่
 5. เทคนิคการเป็นผู้ช่วยที่ดี
 6. การสร้างบรรยากาศที่ดี เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. แนวทางในการพัฒนาตนเองด้วยการปรับทัศนคติเพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นคนแก่ง เป็นคนดี เป็นคนที่เปี่ยมสุข
 8. กลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้ 5Q เพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต
 9. เทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
 10. การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีพฤติกรรมเชิงบวกและมีความสุขจากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
 11. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย / อภิปราย / การนำเสนอ

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน