Select Page

หลักสูตรพัฒนาบุคลากร

โดย อาจารย์อุดมเดช บูรพ์ภาค
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา
1

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Development)

1 วัน
2

เทคนิคการสร้างภาวะผู้นำและแรงจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา

1 วัน
3

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างเข้มข้น (Intensiv Supervisory – Techniques)

2 วัน
4

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นก้าวหน้า (Advance Supervisory – Techniques)

2 วัน
5

ผู้จัดการมืออาชีพ (Professional Manager)

2 วัน
6

เทคนิคการสั่งงาน (Job Instruction Technique)

1 วัน
7

เทคนิคการมอบหมายงาน (Job Delegation / Assignment Techniques)

1 วัน
8 เทคนิคการสอนงาน (Coaching / Job Instructuring Techniques) 1 วัน
9

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล (Supervisor' role and Personnel Management Techniques)

1 วัน
10

เทคนิคการเสริมสร้างการบริหารที่เป็นเลิศ (Delivering Excellence Customer Services)

1 วัน
11

การทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (Creative efficient working for more productivity)

1 วัน
12

เทคนิคการทำงานให้เป็สุขและสนุกกับงาน (Devoting and enjoy wit working Techniques)

1 วัน
13 กลยุทธ์ในการทำงานอย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จด้วยการใช้เทคนิค 5Q 1 วัน
14

เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการทำงานเป็นทีมเพื่อนำองค์กรสู่ความสำเร็จ

1 วัน
15

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Techniques)

2 วัน
16

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเจ้าของกิจการ (Think as Business Owner or Enterpreneurship)

1 วัน
17

Coach มืออาชีพ

1 วัน
18 1 วัน
19 2 วัน
20

กลยุทธ์การบริหารลูกน้อง Gen Y

1 วัน
21

Managing People to all Directions การบริหารคนรอบทิศทาง

1 วัน
22

การสร้างแรงจูงใจและให้คำปรึกษาสำหรับหัวหน้างาน

1 วัน
23

การสื่อสาร การสั่งงาน การควบคุมงาน
และการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน

2 วัน
24

ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

1 วัน
25

ทักษะในการสื่อสารสำหรับพนักงาน(Communication Techniques for Staff)

1 วัน
26

ทักษะในการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน(Communication Techniques for Supervisors)

1 วัน
27

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUES)

2 วัน
28

เทคนิคการประสานงาน และการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Technical coordination and collaboration efficiency)

1 วัน
29

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในด้านการให้คำปรึกษา (Counseling Techniques)

1 วัน
30

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

1 วัน
31

การบริหารคนและงาน อย่างสร้างสรรค์

1 วัน
32

การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

1 วัน
33

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงภาพรวม

1 วัน
34

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ และการปรับปรุงการทำงาน

1 วัน
35

หลักสูตร Kaizen

1 วัน
36

หลักสูตร “เทคนิคการทำกิจกรรม QCC”

2 วัน
37

หลักสูตร Kaizen for Office

1 วัน
38

การสื่อสาร เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิผล

1 วัน
39

ทักษะการบริหารที่จำเป็น สำหรับการทำงาน ในยุค 4.0

1 วัน
40

เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตการทำงานประยุกต์แบบอย่าง TPS

2 วัน
41

หลักสูตร Kaizen and Lean for Office

1 วัน