Select Page

ผู้จัดการมืออาชีพ (Professional Manager)

หลักการและเหตุผล

ผู้จัดการในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ของการเป็นผู้จัดการ มีจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ ดังนั้นผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้จัดการการบริหารงานจึงควรมีการพัฒนาและฝึกอบรมความรู้และทักษะเบื้องต้นในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นผู้จัดการ รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
 4. เพื่อให้ผู้จัดการมีความรู้ และทักษะในการเป็นผู้นำเพื่อจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน และมีกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันในองค์การ (Employee Engagement)
 5. เพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารบุคคลที่องค์การคาดหวัง ให้ผู้จัดการมีความรู้และทักษะด้านการบริหารงานบุคคลในฐานะผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 6. มีความรู้ และความเข้าใจในสภาวะการบริหาร การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันสามารถเตรียมพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ได้จากการสัมมนา

 1. ผู้เข้าสัมมนาระดับผู้จัดการได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเป็นผู้จัดการขององค์การต่างๆ ที่สอดคล้องกับความคาดหวังขององค์กรในยุคปัจจุบันทั้งในประเทศ และในระดับสากลตามสภาพการบริการการจัดการในสภาพเศรษฐกิจและสังคม สิ่งแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลงไป
 2. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ด้านหลักการบริหารที่จำเป็นในระดับผู้จัดการ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมเป็นการต่อยอดพัฒนาทักษะความรู้ต่อไป
 3. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้และทักษะในการใช้จิตวิทยาในการบริหารคน เพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ
 4. ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงการเป็นผุ้นำประเภทต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
 5. ผู้เข้าสัมมนามีความรู้ และทักษะในเทคนิคด้านบริหารงานบุคคลที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
 6. ผู้เข้าสัมมนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารการจัดการจากวิทยากร ผู้มีประสบการณ์ตรงจากการบริหารงานหลากหลายหน่วยงานจากบริษัทชั้นนำ

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทบาทหน้าที่ คุณลักษณะที่ดีของผู้จัดการยุคใหม่
 2. กระบวนการการบริหารการจัดการขององค์กรที่ประสบผลสำเร็จ
 3. จิตวิทยาการบริหาร
 4. เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) เพื่อการบริหารงาน บริหารคน
 5. เทคนิคภาวะผู้นำกับการบริหารงาน – ทักษะความสามารถในการจัดการ
 6. เทคนิคการบริหารการจัดการที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการที่ควรทราบ เพราะส่งผลต่อความสำเร็จของการปฏิบัติงานโดยตรง

6.1 เทคนิคการวางแผน การบริหารเวลา เทคนิคและข้อควรระวังในการวางแผน กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
6.2 การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน เทคนิคในการนำการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้การประชุมเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนาทีมงาน
6.3 เทคนิคการสั่งงาน การมอบหมายงาน อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การสั่งงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับลูกน้องประเภทต่างๆ
6.4 การ Coaching และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

7. เทคนิคด้านการบริหารงานบุคคลที่ผู้จัดการควรมีความรู้และทักษะในด้าน

7.1 การคัดเลือกบุคลากร
7.2 การปฐมนิเทศ การดูแลพนักงานใหม่
7.3 การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
7.4 การติดต่อสื่อสาร
7.5 การดำเนินการทางวินัย / การรับคำร้องทุกข์
7.6 การเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

8. การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีของผู้จัดการ / การพัฒนาผู้จัดการให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ EQ (Emotional Quotient)
9. สรุป / ตอบข้อซักถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย / การอภิปราย / การนำเสนอ / กรณีศึกษา / แบบฝึกหัด

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน