Select Page

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานกับการบริหารงานบุคคล (Supervisor’s role and Personnel Management Techniques)

หลักการและเหตุผล

หน้าที่โดยหลักของผู้บังคับบัญชาคือ นอกจากทำงานให้ลุล่วงเป้าหมายโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้แก่ เงิน วัสดุ เวลา และกำลังคน  โดยกระบวนการของการจัดการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การอำนวยการ การจัดงบประมาณ แล้วส่วนที่สำคัญที่สุดคือ การบริหารงานบุคคล ผู้บังคับบัญชา หลายแห่งมักมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่า การบริหารงานบุคคล เป็นงานของฝ่ายบุคคลมักไม่ค่อยสนใจในรายละเอียดของงานดังกล่าว  ทำให้เกิดปัญหาอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้หัวหน้างานตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของหัวหน้างานในด้านบริหารงานบุคคล
 2. มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของหัวหน้างานในด้านบริหารงานบุคคล
 3. หัวหน้างานมีทักษะในการทำหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลไปประยุกต์ให้เกิดบรรยากาศของแรงงานสัมพันธ์ที่ดี
 4. พนักงานมีขวัญ กำลังใจที่ดี เกิด loyalty ต่อองค์การ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทำให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น มีความเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจ

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทบาทหัวหน้างานกับการบริหารการจัดการในยุคปัจจุบัน
 2. หลักเกณฑ์ ปรัชญา ของการบริหารงานบุคคล
 3. บทบาทของหัวหน้างานในการวางแผน/ การบริหารอัตรากำลังคน กระบวนการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน
 4. การบริหารงานด้านสวัสดิการ สิทธิผลประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน ความรู้เรื่องการประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนสะสม ฯลฯ.
 5. การแรงงานสัมพันธ์ ทราบถึง กฎหมายแรงงาน บทบาทของหัวหน้างานในด้านแรงงานสัมพันธ์ การรักษาระเบียบวินัย การใช้มาตรการ วินัยในทางบวก
 6. บทบาทหัวหน้างานกับการพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน
 7. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน และข้อกฎหมายแรงงานที่หัวหน้างานควรทราบ
 8. บทบาทของการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับกับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต
 9. สรุป / ตอบคำถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, กรณีศึกษา, ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน