Select Page

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในด้านการให้คำปรึกษา (Counseling Techniques)

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานหรือผู้จัดการ คือผู้ที่ทำงานให้สำเร็จโดยผ่านหรือจากความร่วมมือกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือผลงานของหัวหน้า คือผลงานรวมของลูกน้องรวมกัน ถ้าในเหตุการณ์ปกติ การดำเนินงานโดยทั่วไปก็อยู่ในสถานการณ์ราบรื่น แต่สภาพความเป็นจริงนั้นลูกน้องแต่ละคน อาจประสบปัญหาต่างๆ อาทิ เช่น ปัญหาจากการทำงาน การขาดทักษะ ในการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน บรรยากาศในการทำงาน ปัญหาทางด้านครอบครัว ปัญหาทางสุขภาพ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการทำงาน ทำให้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการทำงานลดต่ำลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานโดยส่วนรวม
หัวหน้าส่วนส่วนใหญ่มักคิดว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัว เป็นปัญหาชีวิตของพนักงานแต่ละคนที่จะดำเนินการแก้ไขกันเอง วางตนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว หรือบางคนก็อยากเข้าไปช่วย แต่ไม่รู้จักเทคนิคศิลปะการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ไม่เข้าใจแนวคิด ปรัชญา หลักการ ความรู้ และขั้นตอนของการให้คำปรึกษาที่ดี
หลักสูตรนี้จึงได้จัดขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้างานตระนักว่า การให้คำปรึกษาเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานทุกคนต้องทำ ถ้าหัวหน้ามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้คำปรึกษาที่ดี ส่งผลโดยรวมทำให้งานของหัวหน้างานดีขึ้น ในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล และส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าต่อองค์การทำให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

 1. ให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน การพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีภาวะผู้นำ
 2. ให้มีความตระหนักและยอมรับหน้าที่ในการให้คำปรึกษาว่าเป็นภาระและหน้าที่ที่สำคัญ 
ของหัวหน้างาน
 3. ให้มีความรู้และทักษะ เกี่ยวกับศิลปะการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง
 4. ทำให้ผลงานของลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงาน
 5. บรรยากาศด้านแรงงานสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง เป็นไปในทางที่ดี มีบรรยากาศ ในการทำงานในลักษณะร่วมมือร่วมใจ ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมฟันฝ่าอุปสรรค ทำให้องค์การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 2. การพัฒนาหัวหน้างานให้มีภาวะผู้นำ
 3. การสร้างภาวะผู้นำโดยกระบวนการให้ปรึกษา
 4. ความแตกต่างของการให้คำปรึกษากับการพัฒนาและฝึกอบรม
 5. ความหมายความสำคัญ และประโยชน์ของการให้คำปรึกษา
  1. สาเหตุที่คนต้องการรับการปรึกษา
  2. การให้การปรึกษาที่ถูกต้อง ช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างไร
  3. ทำไมการให้คำปรึกษาจึงจำเป็นสำหรับหัวหน้างาน
 6. คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้คำปรึกษา
  1. คุณสมบัติภายในที่เป็นนามธรรม
  2. บุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษา
 7. ข้อควรระวังสำหรับผู้ให้คำปรึกษา
 8. การเตรียมการในการให้คำปรึกษา
 9. กระบวนการและขั้นตอนในการให้คำปรึกษา
 10. ปัจจัยที่ทำให้การให้คำปรึกษาสัมฤทธิ์ผล
 11. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย ระดมสมอง อภิปราย การฝึกอบรม

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน