Select Page

ทักษะในการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน (Communication Techniques for Supervisors)

หลักการและเหตุผล

หน้าที่สำคัญของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน คือการทำงานให้สำเร็จโดยผ่านผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ทักษะในการใช้ให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติภาระกิจต่างๆ ที่ได้มอบหมาย ซึ่งได้แก่ การสั่งงาน มอบหมายงาน สอนงาน การให้คำปรึกษา การประชุม การนำเสนอ การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) ฯลฯ ซึ่งเป็นกระบวนการด้านการสื่อสาร ดังนั้นหัวหน้างานที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมีความรู้ ความชำนาญ มีทักษะที่เชี่ยวชาญในด้านการสื่อสารด้านต่างๆ มีทักษะในการพูด การฟัง ฯลฯ เพื่อจะได้ประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารเหล่านั้นในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน
 2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและได้เพิ่มพูนทักษะด้านการสื่อสาร
 3. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในด้านการพูดและการฟังทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะดังกล่าวในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคและตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีกระทบต่อการบริหารจัดการและมีการพัฒนากระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทบาทของหัวหน้างาน
 2. ความรู้ ทักษะพื้นฐานของหัวหน้างาน
 3. ความสำคัญของการสื่อสารต่อการดำเนินงานที่ส่งผลต่อปัจจัยของความสำเร็จในการเป็นหัวหน้างาน
 4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร องค์ประกอบในการสื่อสาร อุปสรรคในการสื่อสาร
 5. ทักษะในการพูดของหัวหน้างาน การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการพูด การพูดในวาระโอกาสต่างๆ เทคนิคการพูดให้ประทับใจ
 6. เทคนิคการพูดที่หัวหน้างานต้องใช้ในด้านการบริหาร การจัดการเพื่อการดำเนินงาน
  1. การพูดเพื่อการสร้างมนุษยสัมพันธ์
  2. การพูดเพื่อการประสานงาน
 7. ฝึกปฏิบัติการสั่งงาน มอบหมายงาน การนำประชุม
 8. ทักษะในการฟัง หลักการฟัง ทักษะในการฟังและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ (Feed Back Techniques)
 9. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร แนวทางปฏิบัติเพื่อให้การส่งข้อความสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพ
 10. สรุป / ถาม-ตอบ

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย / การระดมสมอง / การนำเสนอ / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบ้ติ

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน