Select Page

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงภาพรวม

หลักการและเหตุผล

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงภาพรวม

วัตถุประสงค์

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงภาพรวม

หัวข้อการสัมมนา

  1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย
  2. การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้
  3. การคิดเชิงกลยุทธ์และภาพรวมของความคิด
  4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน
  5. ภาวะผู้นำและผู้บริหาร ความเหมือนที่แตกต่าง
  6. การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
  7. ธรรมชาติของนุษย์และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ
  8. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
  9. การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  10. เคล็ดลับในการสร้างและรักษาทัศนคติเชิงบวก

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, อภิปรายกลุ่ม, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน