Select Page

หลักสูตร ”เทคนิคการทำกิจกรรม QCC”

หลักการและเหตุผล

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงภาพรวม

วัตถุประสงค์

การบริหารเชิงกลยุทธ์และการคิดเชิงภาพรวม

หัวข้อการสัมมนาวันแรก

 1. วันแรก
  1. การปฏิบัติงานตามวงจร PDCA กับการบริหารงานประจำวัน
  2. หลักพื้นฐานของกิจกรรม QCC
  3. QC Story
 – การค้นหาปัญหา
 – การสำรวจ หรือวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

    

    

   1. การกำหนดเป้าหมาย
- การเขียนแผนปฏิบัติงาน
   2. การวิเคราะห์หาสาเหตุ
   3. การตรวจสอบผล
 2. วันที่สอง
  1. การใช้เครื่อง QC Tools เช่น
- การทำ Check Sheet
   1. การทำกราฟ
   2. กราฟ Pareto
   3. ก้างปลา , Why – Why Analysis
   4. Flow Process Analysis
  2. การจัดทำมาตรฐาน

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, อภิปรายกลุ่ม, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน