Select Page

การสื่อสาร การสั่งงาน การควบคุมงาน
และการมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างาน / ผู้จัดการยุคปัจจุบันเป็นผู้มีบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้ที่ทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่นคือความร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชาจึงต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานรู้จักบทบาทหน้าที่จิตวิทยาในการปฏิบัติงานการเป็นผู้นำ ทักษะในการติดต่อสื่อสารเพื่อประสานงานร่วมงานกับผู้อื่น การสั่งงานมอบหมายงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนมีกลยุทธ์ในการควบคุมงานและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่างานที่ควบคุมดูแลนั้นบรรลุเป้าหมาย ซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่หัวหน้างานต้องปฏิบัติให้ลุล่วงเพื่อนำองค์การสู่ความเจริญก้าวหน้า

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะในการเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการที่จะทำให้หัวหน้างานมีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบ มีวิธีการที่จะสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศแห่งการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดพลังร่วม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ
 4. เพื่อให้หัวหน้างานเห็นความสำคัญของการสื่อสารในองค์การและเข้าใจบทบาทในการสื่อสาร
 5. ปรับปรุงวิธีการ หรือกระบวนการในการสื่อสารภายในองค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 6. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการสั่งงานอันจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับคำสั่งที่ถูกต้องชัดเจนมีแนวทางที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
 7. เพื่อให้หัวหน้างานมีทักษะในการมอบหมายงานเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของหัวหน้าอันจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสก้าวหน้าในการทำงานพัฒนาขีดความรู้ความสามารถตลอดเวลา
 8. เพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้และทักษะในการควบคุมงานและติดตามงาน เพื่อให้มั่นใจว่างานที่ได้สั่งและมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติเป็นไปตามที่ได้มอบหมาย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หัวข้อการสัมมนา

 1. บทบาทหน้าที่และคุณลักษณะที่ดีของหัวหน้างานยุคใหม่
 2. ทักษะความรู้ของหัวหน้างาน
 3. การพัฒนาภาวะผู้นำ กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ความหมาย วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการสื่อสาร
 5. สิ่งที่ผู้บริหารสื่อสารในแต่ละวัน
 6. อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหา และอุปสรรคในการสื่อสาร
 7. การสร้างทัศนคติที่ดี โดยกระบวนการสื่อสารภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
 8. ความหมาย ประเภท รูปแบบของการสั่งงาน
 9. องค์ประกอบของการสั่งงานที่มีประสิทธิผล
 10. ลักษณะของการสั่งงานที่ดี
 11. กระบวนการและขั้นตอนในการสั่งงานตลอดจนการติดตามผล
 12. ปัญหาในการสั่งาน ข้อพึงระวังในการสั่งงาน
 13. ความหมาย สาเหตุและประโยชน์ของการมอบหมายงาน
 14. ประเภทของการมอบหมายงาน วิธีการและขั้นตอนในการมอบหมายงาน
 15. ข้อควรระวังก่อนมอบหมายงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการมอบมายงาน
 16. ความหมายของการควบคุมงานและติดตามงาน
 17. กลยุทธ์การติดตามงานเชิงสร้างสรรค์
 18. เครื่องมือในและขั้นตอนในการควบคุมงาน
 19. ข้อควรระวัง ปัญหาอุปสรรคในการควบคุมและติดตามงาน
 20. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, อภิปราย, นำเสนอ, เกมส์, กิจกรรม, VDO

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน