Select Page

การสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจระดับสูงแบบเร่งรัด Intensive Advanced Business Conversation

เนื่องจากปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างกว้างขวางในการประกอบธุรกิจในระดับนานาชาติ  แน่นอนว่าการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนทนาโดยผ่านการติดต่อเป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นก้าวแรกไปสู่โลกของวงการธุรกิจ หลักสูตรนี้จึงมีขึ้นเพื่อสอนให้ผู้เข้ารับการอบรมที่มีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว  ได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรการสนทนานี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างกว้างขวางทั้งในการสนทนาทางด้านธุรกิจและสนทนาทั่วไป อย่างไรก็ตามหลักสูตรนี้ได้ปรับเนื้อหาตามธุรกิจที่ท่านเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ประโยชน์สูงสุดในองค์กรของท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย

หลักสูตรประกอบด้วย

1. ความเข้าใจในการฟัง

1.1 การจัดระดับเสียง / การออกเสียง / สำเนียง เช้าใจการพูดแบบ American Styles และแบบ British Style รวมถึงการใช้สำนวนภาษาพูดทางธุรกิจ / ในชีวิตประจำวัน และการใช้ภาษา อย่างเป็นทางการได้อย่างถูกต้อง
1.2 มีความเข้าใจในการสนทนาและสามารถตีความหมายพร้อมทั้งสรุปเนื้อหาในการสนทนาได้ดี
1.3 สามารถวิเคราะห์บทสนทนา

2. การสนทนาภาษาอังกฤษโดยการใช้ศัพท์เทคนิคในหน่วยงานของท่าน

2.1 การแสดงออก/ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 การสนทนาจะเน้นการใช้ศัพท์เทคนิคในองค์กรของท่านและนำศัพท์เทคนิคเหล่านั้นใช้ในการสนทนา

3 ทดสอบประเด็นที่สำคัญ

3.1 ความเข้าใจในบทสนทนา

 เพิ่มคำศัพท์ โดยทำแบบฝึกหัด และสนุกกับเกมคำศัพท์
 สำนวน / วลี
 คำกิริยาหลักของประโยค
 การสั่ง / ลำดับคำก่อนหลัง
 การเปรียบเทียบ
 น้ำเสียง / การเน้นเสียง
 คำที่คล้ายกัน

3.2 ความเข้าใจในการสนทนาที่สั้น

 การเน้นโดยการย้ำข้อความ
 การตีความ
 จับประเด็นหลัก
 บทสนทนาที่มีมาก่อน และบทสนทนาที่จะมีตามมา

3.3 บทความที่ยาวหรือการคุย / การนำเสนอ / การสัมมนาซึ่งในส่วนนี้จะได้รับการวิเคราะห์อย่างเดียวกับข้อ 3.2 อย่างไรก็ตามในส่วนนี้จำเป็นต้องเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้ง การศึกษาภาษาอังกฤษระดับสูงจำเป็นต้องมีการเน้นถึงแนวคิดหลัก การตีความในประโยคและการสรุปจากผู้พูด

4 การสนทนาภาษาอังกฤษในที่สาธารณะ / การนำเสนอเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1 สามารถที่จะสื่อสารในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจและนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถที่จะแนะนำตัวเองในที่สาธารณะในแต่ละโอกาสที่แตกต่างกันออกไป เช่น บอกประวัติตัวเองสามารถบอกถึงงานและองค์กรของบริษัท และนำเสนอผลงานของตนเองในที่ประชุม ฯลฯ

5 การสื่อสารทางโทรศัพท์

5.1 วิธีการพูดโทรศัพท์อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีที่จะฝากข้อความหรือรับฝากข้อความได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6 การแนะนำบริการ : ให้ข้อมูล/รับการร้องเรียนนี่คือการบริการที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะตั้งความหวังไว้สูงเนื่องจากต้องการ ได้รับบริการมากกว่ามาตรฐานทั่วไปพร้อมทั้งอยากทราบข้อมูลมากขึ้น ดังนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องรับการร้องเรียนจากลูกค้าซึ่งจะรวมอยู่ในหลักสูตรนี้ ซึ่งจะครอบคลุมถึงการร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ และวิธีแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินของการทดสอบทั้งหมดของผู้เข้าฝึกอบรมจะถูกส่งตรงต่อผู้บริหารของบริษัท ซึ่งเป็นข้อมูลปกปิดผู้เข้ารับการอบรมแต่ละท่านจะได้รับแต่เฉพาะผลการประเมินผลการเรียนของตนเองและปรากฏคะแนนสูงสุดและต่ำสุดของคะแนนในชั้นเรียนของตนในแต่ละหมวด

วิธีการสอน

Pre Test และ Post Test การบรรยาย / ฝึกปฏิบัติพร้อมประเมินผลการเรียน ระหว่างการฝึกอบรม การฝึกการฟังเพื่อจับประเด็น ทำแบบฝึกหัด ฝึกและเล่นเกมคำศัพท์ / บทบาทสมมุติ

ระยะเวลา : 30 ชม.

* หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 30 ชั่วโมง

หมายเหตุ

สำหรับการทดสอบก่อนและหลังการเรียน Pre Test และ Post Test ไม่นำไปรวมกับชั่วโมงเรียนในการเรียน

เอกสารประกอบการสอน

  • มีเอกสารประกอบการเรียนทุกครั้งพร้อมทั้งแจก CD เพื่อฝึกฟังก่อนจบหลักสูตร
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีการออกใบประกาศนียบัตรให้ หากทางบริษัทฯ ต้องการ และมีการแจ้งผลการเรียนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในประกาศนียบัตรด้วย