Select Page

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Development)

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการที่จะทำให้หัวหน้างานมีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์แบบ มีวิธีการที่จะสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศแห่งการทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดพลังร่วม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
 2. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
 3. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี
 4. ทักษะความรู้ของหัวหน้างาน
 5. การพัฒนาภาวะผู้นำ
 6. กลยุทธ์ การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เทคนิคการปกครองบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
 8. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, กรณีศึกษา, วีดีโอ, การอภิปราย, การฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน