Select Page

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานขั้นก้าวหน้า (Advanced Supervisory-Techniques)

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้  จึงควรมีความรู้ทางการบริหารจัดการเพิ่มเติมนอกจากความรู้พื้นฐานที่หัวหน้างานควรทราบ เพื่อทำงานให้สำเร็จ เพื่อก้าวขึ้นไปสู่ผู้บริหารที่ต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
 4. เพิ่มพูนทักษะการมีภาวะผู้นำ สามารถใช้ภาวะผู้นำในการปกครองบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีทักษะการบริหารจัดการสูงขึ้นจากระดับพื้นฐานที่หัวหน้างานจำเป็นต้องมี เช่น ทักษะด้านการวางแผน การบริหารเวลา การติดตามควบคุมงาน วินัยในการทำงาน การเป็นที่ปรึกษาของผู้ใต้บังคับบัญชา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 6. เตรียมความพร้อมเพื่อให้หัวหน้างานมีความรู้ ทักษะและความชำนาญ ในด้านการบริหารจัดการให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้า เพื่อรองรับกับความเจริญเติบโตขององค์กรในอนาคต

หัวข้อการสัมมนา

 1. ภาพรวมการบริหารจัดการยุคปัจจุบัน
 2. บทบาทหัวหน้างานที่องค์กรยุคใหม่คาดหวัง
 3. การพัฒนาภาวะผู้นำ / ผู้นำประเภทต่างๆ
 4. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เทคนิคการบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
 6. ทักษะการวางแผนและการบริหารเวลา
 7. ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 8. ทักษะการประเมินผลงานและการควบคุมงาน
 9. วินัยในการทำงานและการกวดขันวินัย
 10. ทักษะการเป็นที่ปรึกษาที่ดี
 11. สรุป / ตอบคำถาม

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, กรณีศึกษา, การอภิปราย, การฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน