Select Page

การพัฒนาทักษะหัวหน้างานอย่างเข้มข้น (Intensive Supervisory-Techniques)

หลักการและเหตุผล

หัวหน้างานในปัจจุบันเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงานให้สำเร็จ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้อื่น คือจากทั้งเพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชาและที่สำคัญคือผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงต้องมีทักษะในการดำเนินงาน รู้ว่าบทบาทหน้าที่ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของการเป็นหัวหน้างานจิตวิทยาในการปฏิบัติงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน การเป็นผู้นำเพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในด้านการสั่งงาน มอบหมายงาน และสอนงานเพื่อจะได้นำทักษะดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานในบทบาทของหัวหน้างานให้สำเร็จลุล่วงไปได้

วัตถุประสงค์

 1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวความคิดของการเป็นหัวหน้างาน รวมถึงความรู้พื้นฐานด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการบริหารงาน และการบริหารคน
 2. เพิ่มพูนความสามารถและฝึกทักษะเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับบัญชาได้อย่างมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
 3. เพิ่มพูนทักษะในการพัฒนาทีมงานให้เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เกิดบรรยากาศของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พนักงานมีขวัญกำลังใจที่กระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และจงรักภักดีต่อองค์กร
 4. เพิ่มพูนทักษะในการสั่งงานและการมอบหมายงานโดยสามารถนำทักษะดังกล่าวไปใช้ เพื่อให้งานที่รับผิดชอบได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. สามารถนำทักษะ/ความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาบทบาทในฐานะหัวหน้าให้มีบทบาทตามที่องค์กรคาดหวัง ทั้งมีสถานภาพของผู้นำและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

หัวข้อการสัมมนา

 1. ความหมายและความสำคัญของหัวหน้างาน
 2. คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี
 3. บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี
 4. ทักษะความรู้ของหัวหน้างาน
 5. การพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างาน
 6. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. เทคนิคการบังคับบัญชาลูกน้องประเภทต่างๆ
 8. ทักษะการสั่งงาน
 9. ทักษะการมอบหมายงาน
 10. ทักษะการสอนงาน
 11. สรุป

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, กรณีศึกษา, การอภิปราย, การฝึกปฏิบัติ, กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนา

ระยะเวลาการสัมมนา 2 วัน