Select Page

การพัฒนาทักษะการคิดอย่างเจ้าของกิจการ (Think as Business Owner or Entrepreneurship)

หลักการและเหตุผล

ในสภาวการณ์ที่การดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง การผกผันทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจสังคม ที่สำคัญที่สุดคือการให้พนักงานทุกคนในองค์การ มีเป้าหมายร่วมกัน มีความมุ่งมั่นผูกพันต่อองค์การ มีการทำงานเป็นทีม มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีจิตสำนึกในด้านคุณภาพ กิจกรรมเพิ่มผลผลิต การใช้ทรัพยากรบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า และที่สำคัญต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนคิดเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของกิจการ ตระหนักอยู่เสมอว่าความอยู่รอดขององค์การขึ้นอยู่กับพนักงานทุกๆ คน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ภาพรวมการบริหารการจัดการยุคปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การก้าวไปสู่ความความสำเร็จ
 2. เพื่อทราบถึงความคาดหวังขององค์การต่อพนักงาน บทบาทท่าคาดหวังที่พนักงานต้องมีต่อเพื่อนพนักงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อบริษัท ต่อชุมชน ฯลฯ
 3. เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เสมือนดังเป็นเจ้าของกิจการ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีจิตสำนึกทำงานอย่างมีคุณภาพ เข้าใจและยอมรับให้ความร่วมมือกิจกรรม คุณภาพด้านต่างๆ ที่บริษัทดำเนินการ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต และการทำงานเชิงบวก รู้จักแนวทางในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรในองค์การอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตระหนักว่าการประหยัดคือการเพิ่มรายได้

สิ่งที่จะได้รับจากการสัมมนา

 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจภาพรวมในการดำเนินงานธุรกิจ
 2. ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานในการมีส่วนร่วมช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโต
 3. สร้างจิตสำนึกเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ มีทัศนคติในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมเสมือนหนึ่งว่าตนเป็นเจ้าของกิจการ
 4. มีทัศนคติในการทำงานและการดำเนินชีวิตเชิงบวก ซึ่งจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอื่นๆ ไปด้วยทำให้เกิดความสำเร็จในการดำรงชีวิต
 5. เกิดบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม
 6. พนักงานให้ความร่วมมือในกิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 7. มีการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ อย่างคุ้มค่า
 8. พนักงานมีความผูกพัน (Employee Engagement) กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

หัวข้อการสัมมนา

 1. ภาพรวมของการดำเนินงานทางธุรกิจ
 2. ปัจจัยองค์การที่ประสบความสำเร็จ
 3. บทบาทของพนักงานที่องค์การคาดหวัง
 4. การสร้างจิตสำนึกเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ
 5. การพัฒนาทัศนคติที่ดีในการทำงาน การพัฒนาตนให้เป็นบุคคลผู้มีพฤติกรรมเชิงบวก
 6. เทคนิคการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
 7. ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านเพิ่มผลผลิต และคุณภาพที่สำคัญๆ ที่พนักงานสมควรเข้าร่วมเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์การ
 8. ชม D.O เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเน้นให้เห็นว่าการกระทำของพนักงานทุกคนมีผลกระทบต่อความอยู่รอดของบริษัท
 9. กรณีศึกษา /สรุป / ถาม – ตอบ

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย, ระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่ม, VDO, นำเสนอ, การอภิปราย

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน