Select Page

การบริหารคนและงาน อย่างสร้างสรรค์

หลักการและเหตุผล

การบริหารคนและงาน อย่างสร้างสรรค์

วัตถุประสงค์

การบริหารคนและงาน อย่างสร้างสรรค์

หัวข้อการสัมมนา

  1. ปัญหาในการบริหารคนและงานในปัจจุบัน
  2. พื้นฐานของคน
  3. พุทธวิธีกับการบริหาร
  4. อำนาจกับการบริหาร
  5. การบริหารพฤติกรรมของคน
  6. มองเรา มองเขา เข้าใจคน เข้าใจงาน
  7. กิจกรรม

วิธีการอบรมและสัมมนา

บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, อภิปรายกลุ่ม, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน