Select Page

การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อในการสัมมนา

  1. ทำไมต้องตัดสินใจ
  2. กระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ
  3. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
  4. เครื่องมือในช่วยตัดสินใจ
  5. การนำเสนอแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหา
  6. กรณีศึกษา

 

วิธีการอบรมและสัมมนา

การบรรยาย / ฝึกปฏิบัติ / บทบาทสมมุติ

ระยะเวลาการสัมมนา 1 วัน